نظارت

ماده20

بیمه مرکزی ایران طبق مقررات این آیین نامه بر فعالیت موسسات موضوع این آیین نامه در منطق نظارت خواهد کرد.

ماده21

موسسات موضوع این آیین نامه حسب مورد موظفند :

الف-حسابها و صورتهای مالی خود را طبق نمونه ای که پیشنهاد بیمه مرکزی ایران به تایید شورای عالی بیمه می رسد تنظیم و نگهداری نمایند.

ب- یک نسخه از صورتهای مالی خود را در مورد رسیدگی و اظهارنظر حسابرسان تایید شده توسط سازمان حسابرسی یا حسابرسان معتبر بین المللی قرار گرفته است حداکثر ظرف 6 ماه از پایان دوره مالی به بیمه مرکزی ایران تسلیم کنند.

پ- صورت و وضعیت عملیات بیمه ای سالانه خود را طبق نمونه ای که بیمه مرکزی ایران تهیه می کند. تنظیم و ظرف 3 ماه از پایان دوره مربوط به بیمه مرکزی ایران تسلیم نمایند.

ت-سایر اطلاعات و امار دوره ای یا موردی را که بیمه مرکزی ایران به منظور نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه لازم تشخیص دهد در اختیار این سازمان قرار دهند.

ث- با بازرسان اعزامی که با حکم کتبی یکی از اعضا ی هیأت عامل بیمه مرکزی ایران و با اطلاع دبیر خانه شورای عالی مناطق مناطق آزاد در محل حضور پیدا میکند همکاری نمایند و اطلاعات لازم را در اختیار آنان قرار دهند.

تبصره- موسسات بیمه ای که بیمه نامه های بلند مدت زندگی عرضه مینماید علاوه بر رعایت ترتیبات فوق موظفند ترتیبی اتخاذ کنند تا حسابها و ذخایر فنی مربوط مورد رسیدگی و تایید محاسب فنی مورد قبول بیمه مرکزی ایران قرار گیرد.

ماده 22

حسابرسان موسسات بیمه موضوع این ایین نامه علاوه بر وظایف قانونی و حرفه ای مکلفند در گزارش نهایی خود نسبت به حسن اجرای مقررات این ایین نامه نیز اظهار نظر نمایند.

ماده23

بیمه مرکزی ایران در صورت مشاهده هر گونه تخلف موسسات موضوع این ایین نامه از مقررات مربوط مراتب را به طور کتبی به موسسه و سازمان اعلام و مهلت مناسبی را برای رفع ایراد تعیین و ابلاغ می نماید.

در صورت عدم رفع به موقع تخلف یا تکرار تخلف بیمه مرکزی ایران حسب مورد و با اخطار کتبی مطابق ماده 10 این ایین نامه عمل خواهد کرد.

ماده 24

ارزش خالص داراییها(حقوق صاحبان سهام) در موسسات بیمه موضوع این ایین نامه هیچگاه نباید از بزرگترین رقم حاصل از بندهای زیر کمتر باشد:

الف-نود در صد 90% حداقل سرمایه پرداخت شده طبق مقررات این ایین نامه

ب- ده درصد 10% حق بیمه های صادر شده نا خالص اخرین سال مالی ضربدر نسبت نگهداری خسارت دوره

ج- چهارده و سه دهم درصد میانگین سالانه کل خسارات ایجاد شده

در سه دوره مالی ضربدر نسبت نگهداری خسارت دوره

تبصره- نسبت نگهداری خسارت دوره عبارت است از:

کل خسارت های ایجاد شده پس از کسر خسارت سهم بیمه گران اتکایی

کل خسارت ایجاد شده دوره مربوط

ماده25

در صورت عدم حصول نصابهای مندرج در ماده 24 این ایین نامه موسسه بیمه موظف است طرح خود در خصوص نیل به نصابهای مذکور را ظرف 3 ماه از پایان مهلت مقرر برای ارایه صورتهای مالی به تایید بیمه مرکزی ایران برساند در غیر این صورت بیمه مرکزی ایران طبق مقررات این ایین نامه نسبت به محدود کردن فعالیت یا لغو پروانه موسسه بیمه حسب مورد اقدام خواهد کرد در هر زحال زمان اجرای طرح ارایه شده نباید بیشتر از یکسال باشد.

ماده26

موسسات موضوع این ایین نامه مکلفند کلیه داراییهای معرف بدیها و ذخایر عملیات بیمه ای همچنین سرمایه و اندوخته های خود را تنها در مناطق آزاد یا سایر نقاط کشور نگهداری و سرمایه گذاری نمایند.

تبصره – نگهداری بخشی از داراییهای موضوع این ماده در خارج از کشور

با تایید سازمان و موافقت بیمه مرکزی ایران مجاز است.

_________________________________________

جهت مشاوره حقوقی با ماتماس بگیرید.02126116691