نحوه فعالیت

ماده13

موسسات بیمه موضوع این ایین نامه موظفند حساب اندوخته های قانونی و ذخایر فنی خود را نگهدارند و نحوه بکار افتادن آنها را به صورت مشخص منعکس نمایند.

انواع اندوخته های قانونی و ذخایر فنی برای هر یک از رسته های بیمه و میزان و طرز محاسبه همچنین ترتیب به کار انداختن این اندوخته ها و ذخایر و نیز سرمایه موسسه و نحوه ارزیابی اموال منقول و غیر منقول که نماینده منابع مالی موسسات مذکور است.

به موجب دستورالعمل هایی است که به تصویب شورای عالی بیمه می رسد.

ماده14

موسسات بیمه موضوع این ایین نامه موظفند ده درصد از کلیه معاملات بیمه ای مستقیم خود نزد بیمه مرکزی ایران بیمه اتکایی نمایند بیمه مرکزی ایران در قبول یا رد اتکایی مزبور مجاز می باشد.

تبصره- نرخ کارمزد و سایر شرایط به موجب دستورالعملی است که به تصویب شورای عالی بیمه خواهد رسید

ماده 15

اموال موسسات بیمه موضوع این ایین نامه همچنین اندوخته ها و ذخایر مذکور در ماده 13 تضمین حقوق و مطالبات بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنان است

و در صورت انحلال یا ورشکستگی موسسه بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنان است

و در صورت انحلال یا ورشکستگی موسسه بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنان نسبت به سایر بستانکاران حق تقدم دارند

تبصره1-در میان رشته های مختلف بیمه حق تقدم با بیمه عمر است.

تبصره2-موسسات مذکور در این ماده نمیتوانند بدون موافقت قبلی بیمه مرکزی ایران اموال خود را صلح حقوق نمایند

و یا به رهن واگذار کنند و یا موضوع هر نوع معامله با حق استرداد قرار دهند.

تبصره 3- دفاتر اسناد رسمی موظفند هنگام انجام معاملات موضوع تبصره (2) این ماده مطابق بخش اخیر ماده (60) قانون تأسیس بیمه مرکزی و بیمه گری موافقتنامه بیمه مرکزی ایران را مطالبه و مفاد آن را در سند منعکس نماید.

ماده16

موسسات بیمه موضوع این ایین نامه موظفند ترازنامه و صورت سود و زیان خود را در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار تهران و منطقه درج نمایند.

ماده17

موسسات موضوع این ایین نامه موظفند هر گونه تغییر در سهامدارانعمده مدیران و بازرسان (حسابرسان) موسسان را ظرف دو هفته به اطلاع بیمه مرکزی ایران برسانند.

ماده 18

اشخاصی که در ایران یا در خارج از کشور به یکی از جرایم قتل سرقت خیانت در امانت کلاهبرداری صدور چک بی محل و اختلاس یا معاونت در جرایم مذکور محکوم شده باشند همچنین ورشکستگان به تقصیر و تقلب نمی توانند جزو موسسان یا مدیران موسسات موضوع این ایین نامه باشند.

ماده 19

موسسات بیمه موضوع این ایین نامه از نظر ادغام و انتقال عملیات انحلال و ورشکستگی تابع مقررات این ایین نامه و مواد (51) الی (59) قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری می باشند.

جهت مشاوره حقوقی با ماتماس بگیرید.02126116691