تعاریف مقررات تأسیس و فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد تجاری

ماده1-در این آیین نامه واژه های زیر به جای عبارت های مشروح مربوط به کار می رود:

الف-مناطق آزاد:مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران

ب-سایر نقاط کشور:کشور جمهوری اسلامی ایران به استثنای مناطق آزاد

پ-منطقه:هر یک از مناطق آزاد

ت-سازمان: سازمان هر یک از مناطق آزاد

ث-موسسات موضوع این آیین نامه:کلیه موسسات مذکور در ماده(2) این آیین نامه

ج-موسسات بیمه: موسسات بیمه ای که طبق مقررات این آیین نامه مجاز به فعالیت در منطقه می باشند

چ-موسسات بیمه متقابل:موسسات بیمه ای که خدمات خود را به صورت بیمه متقابل تنها به اعضا ارایه می نمایند

ح-موسسه کارگزاری بیمه:شخص حقوقی که در مقابل در یافت کارمزد واسطه انجام معاملات بیمه و یا بیمه اتکایی بین طرف ها بوده و شغل او تنها ارایه خدمات بیمه ای باشد.

خ-شعبه:واحد تابعه یکی از موسسات بیمه ایرانی که در چهارچوب موضوع و وظایف موسسه اصلی تحت نام و مسئولیت آن در منطقه فعالیت می کند.

د-نمایندگی بیمه:شخص حقیقی یا حقوقی که بر اساس قرار داد نمایندگی با یکی از موسسات بیمه ایرانی و مثراات این آیین نامه انجام بخشی از موضوع و وظایف موسسه طرف قرارداد

در امر بیمه را در منطقه به عهده گرفته است

جهت مشاوره حقوقی با ماتماس بگیرید.02126116691