مقررات تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی

ماده2

عملیات بیمه و بیمه اتکایی در مناطق آزاد به وسیله مؤسساتی که بنا به پیشنهاد سازمان طبق مقررات این آیین نامه از بیمه مرکزی ایران مجوز دریافت داشته و به یکی از صورتهای زیر به ثبت برسند انجام خواهد شد:

1-شرکت سهامی یا تعاونی بیمه ایرانی با مشارکت سهامداران حقیقی و حقوقی ایرانی و یا خارجی که کلیه سهام آن با نام بتشد

2- مؤسسه نمایندگی و یا کارگزاری بیمه

تبصره1-تأسیس شعبه توسط مؤسسات بیمه با رعایت مقررات این آیین نامه و ثبت در منطقه بلامانع است

تبصره2-اعطای  نمایندگی بیمه به اشخاص حقیقی با رعایت ضوابطی که به تصویب شورای عالی بیمه می رسد امکان پذیر است

تبصره 2- اعطای نمایندگی بیمه به اشخاص حقیقی با رعایت ضوابطی که به تصویب شورای عالی بیمه می رسد امکان پذیر است

تبصره3-فعالیت شعبه ها و نمایندگی های مؤسسات بیمه سایر نقاط کشور در هر یک از مناطق آزاد با رعایت مقررات قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری در چهاچوب این آیین نامه و سایر ضوابط حاکم بر موسسات مزبور بلامانع است.

ماده3

مؤسساتی که در اجرای این آیین نامه اجازه فعالیتدر منطقه دریافت می نماید مجاز به عرضه بیمه برای اشخاص مقیم موضوعات و موارد بیمه موجود در سایر نقاط کشور و بیمه حمل و نقل کالاهای وارداتی به سایر نقاط کشور که قرارداد خرید آن در ایران منعقد یا اعتبار اسنادی آن در ایران باز شده است نمی باشند عملیات بیمه اتکایی از شمول حکم این ماده مستثنی است.

تبصره 1- مؤسساتی که تنها اجازه فعالیت بیمه ای مستقیم در منطقه را دارند نمی توانند

از موسسات بیمه سایر نقاط کشور بیمه اتکایی قبول نمایند.

تبصره 2- مؤسسات بیمه می توانند نسبت به بیمه اموال و مسوؤلیت (غیر بیمه اشخاص) در چهاچوب این آیین نامه و رعایت قوانین و مقررات مربوط در مناطق وبژه اقتصادی فعالیت کنند.

تبصره3-صدور بیمه نامه توسط مؤسسات بیمه ای مناطق آزاد برای آن دسته از موضوعات و موارد بیمه ای که از طرف موسسات بیمه ای ایرانی فعال در سایر نقاط کشور عرضه نمی شود از شمول این ماده مستثنی است.

و فهرست این قبیل موضوعات موارد بیمه مجاز در سایر نقاط کشور برای موسسات بیمه توسط بیمه مرکزی ایران

حداکثر ظرف 3 ماه از تاریخ تصویب این مقررات تهیه و به سازمان ها اعلام می شود.

ماده4

حداقل سرمایه برای موسسات بیمه نمایندگی و کارگزاری بیمه به قرار زیر است:

1-موسسات بیمه مستقیم با سرمایه حداقل پانزده میلیارد ریال تشکیل می شوند

که باید حداقل 50% آن به صورت نقد پرداخت شده باشد.

2-موسسات بیمه متقابل با سرمایه حداقل دویست میلیون ریال تشکیل می شوند

که باید حداقل 50% آن به صورت نقد پرداخت شده باشد.

3-موسسات بیمه اتکایی با سرمایه حداقل هشتاد و پنج میلیارد ریال تشکیل می شوند

که باید حداقل 50 % آن به صورت نقد پرداخت شده باشد.

4-موسسات نمایندگی و کارگزاری بیمه با سرمایه حداقل سیصد میلیون ریال تشکیل می شوند که باید حداقل 50% آن به صورت نقد پرداخت شده باشد.

تبصره1-هرگونه تعدیل در ارقام مندرج در این ماده هر 2 سال یکبار موکول به پیشنهاد مشترک دبیر خانه شورای عالی مناطق آزاد و بیمه مرکزی ایران و تصویب هیأت وزیران است.

تبصره2- سهامداران خارجی موسسات موضوع این آیین نامه سهم الشرکه ریالی خود را باید به ارزهای مورد قبول بانک مرکزی ایران پرداخت و یا گواهی تبدیل ارز را رایه نماید.

تبصره3- وجود سرمایه موضوع این ماده باید نزد یکی از بانک های مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که تر جیحا در مناطق آزاد دارای شعبه باشد واریز شود.

جهت مشاوره حقوقی با ماتماس بگیرید.02126116691