اولویت دهی به ثبت موسسات دانش بنیان و سایر حمایت ها

در این مقاله ثبت سبز  اولویت دهی به ثبت موسسات دانش بنیان را به صورت جامع ارائه می دهد.ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.ثبت سبز ثبت شرکت دانش بنیان را با کیفیتی بالا در کوتاهترین زمان انجام می دهد.

ماده23-پارکهای علم و فناوری،مرکز رشد مناطق ویژه علم و فناوری و مناطق ویژه اقتصادی موظفند

نسبت به الویت دهی در استقرار شرکت ها و موسسات دانش بنیان اقدام نمایند.

ماده24-صندوق حداقل سی درصد کمکها، تسهیلات و سرمایه گذاری های خود را به شرکت های دانش بنیان مستقر در مراکز رشد علم و فناوری ،پارک های علم و فناوری مناطق ویژه علم و فناوری و مناطق ویژه اقتصادی تخصیص دهد

ماده25- شرکتها و موسسات دانش بنیان در مناقصات قراردادهای پژوهشی فناوری و تجاری سازی و عرضه کالاهای دانش بنیان ساخت داخل دستگاهای اجرایی حائز الویت می باشند

تبصره1- دستگاه اجرایی پس از دریافت تأییدیه صلاحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان امتیاز ارزیابی کیفی و فنی آنها را با ضریب ½ (120 درصد) محاسبه می نماید برای شرکتهای مستقر در پارک های علم و فناوری و مناطق ویژه علم و فناوری و مناطق ویژه اقتصادی تا ضریب 5/1 (صد و پنجاه درصد) قابل افزایش است

تبصره2- شرکت ها و موسسات دانش بنیان برای ارایه و فروش محصولات و خدمات دانش بنیان خود در مناقصات دولتی مشمول تخفیف پنجاه درصدی در مبلغ سپرده شرکتدر مناقصه می گردند .

ماده26-دستگاه های اجرایی می توانند در اجرای ماده 6 قانون و از محل اعتبارات مصوب مربوط

حداقل یک درصد مبلغ خرید کالا یا خدمات با مبدأ خارجی را

در راستای تحقیق و توسعه طراحی تجاری سازی و ساخت داخل کالا یا

خدمات مذکور از طریق شرکت ها و موسسات دانش بنیان هزینه نمایند.

ماده 27-وزارت علوم تحقیقات و فناوری موظف است

با همکاری دستگاه های اجرایی ذی ربط در اجرای تبصره (2) ماده (1) قانون

حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی

و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات – مصوب 1375-

فهرست نیازهای فناورانه تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز دستگاه های اجرایی

مندرج در قانون مذکور را به شرکت ها و موسسات دانش بنیان نیز اعلام نماید

ثبت شرکت دانش بنیان

ماده28-در اجرای ماده (9) قانون و به منظور ایجاد و توسعه شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تقویت همکاری های بین المللی اجازه داده می شود

واحد های پژوهشی فناوری و مهندسی مستقر در پارک های علم و فناوری در جهت انجام ماموریت های محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد

در خصوص روابط کار،معافیت های مالیاتی و عوارض سرمایه گذاری خارجی

و مبادلات مالی بین المللی برخوردار گردند.

تبصره-آیین نامه اجرایی ماده (47) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

موضوع تصویب نامه شماره 18609/ت 32863ه مورخ 10/5/1384

به عنوان مقررات اجرایی ماده (9) قانون تنفیذ می گردد.

ماده29-شرکت ها و موسسات دانش بنیان مجازند

مرکز فعالیت خود را در محدوده شهر تهران و دیگر شهرها

با رعایت مقررات زیست محیطی مستقر نمایند.

اولویت دهی به ثبت موسسات دانش بنیان