صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت…………….سهامی خاص

مجمع عمومی فوق العاده شرکت………………………سهامی خاص ثبت شده به شماره………….در تاریخ……….روز……………ساعت…………. با حضور اکثریت / کلیه سهامداران در محل شرکت تشکیل و به شرح  ذیل اتخاذ گردید.:

در اجرای ماده 101 قانون تجارت:

1-آقای/خانم……………فرزند……………به سمت رئیس

2-آقای/خانم…………….فرزند……………..به سمت ناظر

3-آقای/خانم…………….فرزند…………….به سمت ناظر……………

 

نمونه فایلصورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت…………….سهامی خاص   

موسسه ثبت سبز علاوه براینکه شرکت شما را به ثبت میرساند طراحی سایت شرکت و پلن تجاری شما را انجام می دهد.

ارتباط با ما : 021-26116691