قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات

در این مقاله ثبت سبز  قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات را به صورت جامع ارائه می دهد.ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.ثبت سبز ثبت شرکت دانش بنیان را با کیفیتی بالا در کوتاهترین زمان انجام می دهد.

ماده1-شرکت ها و موسسات دانش بنیان شرکت یا موسسه خصوصی یا تعاونی است

که به منظور هم افزایی علم و ثروت توسعه اقتصاد دانش محور ،تحقق اهداف علمی و اقتصادی (شامل گسترش و کاربرد اختراع نو آوری)و تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه (شامل طراحی و تولید کالا و خدمات)در حوزه فناوری های برتر و با ارزش افزوده فراوان به ویژه در تولید نرم افزارهای مربوط تشکیل می شود.

تبصره- شرکت های دولتی موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی و نیز شرکت ها و موسساتی که بیش از پنجاه در صد (50%) از مالکیت آنها متعلق به شرکت های دولتی و موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی باشد مشمول حمایت های این قانون نیستند.

ماده2-شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری مسوولیت سیاستگذاری برنامه ریزی و پیگیری اجرا این قانون را به عهده دارد که از این پس در این قانون به اختصار شورا نامیده می شود دبیرخانه شورامسوول پیگیری اجرا مصوبات شورا از طریق دستگاه های ذی ربط خواهد بود

ماده3-حمایتها و تسهیلات قابل اعطاء به شرکت ها  و موسسات دانش بنیان موضوع این قانون عبارتند از:

الف-معافیت از پرداخت مالیات ،عوارض،حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض صادراتی به مدت پانزده سال.

ب-تامین تمام یا بخشی از هزینه تولید عرضه یا بکار گیری نوآوری و فناوری با اعطا تسهیلات کم بهره یا بدون بهره بلند مدت یا کوتاه مدت بر طبق عقود شرعی

ج-الویت استقرار واحد های پژوهشی فناوری و مهندسی و تولیدی شرکت ها و موسسات دانش بنیان موضوع این قانون در محل پارک های علم و فناوری مراکز رشد مناشق ویژه اقتصادی و یا مناطق ویژه علمو فناوری.

د-الویت واگذاری تمام یا بخشی از سهام مراکز و موسسات پژوهشی دولتی قابل واگذاری بر اساس ضوابط قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاست های کلی اصل چها و چهارم قانون اساسی به شرکت ها و موسسات دانش بنیان موضوضع این قانون

ه-ایجاد پوشش بیمه ای مناسب برای کاهش خطر پذیری محصولات دستاوردهای دانش، نواوری و فناوری در تمام مراحل تولید عرضه و به کار گیری.

و- تسهیل شرایط مناقصه در موضوعات مرتبط با ماده (1) و تمکین امکان مشارکت شرکت ها و موسسات دانش بنیان موضوع این قانون

ماده 4- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است

در راستای قانون اجرا سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب بهمن ماه 1386 شمسی ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون با همکاری کلیه دستگاه های دولتی فهرست تمامی مراکز و موسسات پژوهشی دولتی را تهیه و به شورا ارائه نماید شوراء موظف است

ظرف سه ماه از تاریخ دریافت این این فهرست مراکز و موسسات پژوهشی غیر حاکمیتی قابل واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی را احصا نموده

و وزارت امور اقتصادی و دارایی مطابق قانون مذکور در این ماده زمینه وتگذاری آنها رافراهم نماید.

تبصره1-ماهیت این شرکت ها پس از واگذاری نباید تغییر کند

تبصره2-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وظیفه نظارت  بر حسن اجرا و احراز صلاحیت خریداران را در این ماده بر عهده دارد

ماده 5- به منظور کمک به تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات و شکوفه سازی و کاربردی نمودن دانش فنی از طریق ارائه کمک و تسهیلات قرض و الحسنه و تسهیلات بدون اخذ هر گونه تضمین و مشارکت با اختیار بخشش تمام یا بخشی از سهم مشارکت به شرکت ها و موسسات دانش بنیان صندوقی تحت عنوان صندوق نوآوری و شکوفایی وابسته به شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری و زیر نظر رئیس شورا تاسیس می شود.

منبع مالی صندوق شامل کمک های دولت اعتبارات مندرج در بودجه سالانه هر گونه کمک و سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقیو شرکت های دولتی وابسته و تابع نهاد های عمومی غیر دولتی و شهر داریها و شرکت های وابسته و تابع می باشد

بانکها نیز می توانند بخشی از منابع تسهیلات موضوع صندوق یاد شده را تامین نمایند

به منظور تامین منابع مالی صندوق ، دولت موظف است

از سال سوم به بعد در لایحه بودجه حداقل نیم درصد (5/0%) از منابع بودجه عمومی خود را جهت کمک به این صندوق در نظر بگیرد

تبصره 1- حداقل پنج در صد (5%) از سرمایه این صندوق جهت اعطاء تسهیلات به صندوق های غیر دولتی پژوهشی و فناوری موضوع ماده (45) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

مورد تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوری تخصیص خواهد یافت

تبصره2 – سرمایه اولیه صندوق نو آوری و شکوفایی به میزان سی هزار میلیارد به تدریج حداکثر

ظرف سه سال از محل صندوق توسعه ملی یا حساب ذخیره ارزی تامین می گردد

تبصره3- اساسنامه این صندوق شامل ارکان ، وظایف، اختیارات،نحوه فعالیت ،مدیریت و نظارت بر صندوق در چهارچوب این قانون توسط شورای عالی علوم ،

تحقیقات و فناوری حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد

ماده6-کلیه دستگاه ها و شرکت های دولتی مجازند

بخشی از مبلغ قراردادها ی خرید کالا یا خدمات با مبدا خارجی را جهت نیل به خود کفایی

در همان زمینه از طریق انجام فعالیت های تحقیق و توسعه فناوری

ضمن عقد قرارداد با شرکت ها و موسسات دانش بنیان به انجام رسانند

ماده7-کلیه دستگاه های مجری این قانون موظف هستند

حداکثر ظرف یک ماه به در خواست های متقاضیان جهت استفاده از حمایت مندرج در این قانون رسیدگی کنند

و نتیجه نهایی را به متقاضی اعلام نمایند

چنانچه نظر مبنی بر رد درخواست باشد باید به طور مستدل به آگاهی در خواست کننده بر سانند.

درخواست کننده میتواند نزد دبیرخانه اعتراض کند

و شورا موظف است ظرف یک ماه به شکایت واصله رسیدگی کند

ماده 8- شرکت ها و موسسات دانش بنیان مجازند

مرکز فعالیت خود را در محدوده شهر تهران و دیگر شهرها با رعایت مقررات زیست محیطی مستقر نماید.

ماده9- به منظور ایجاد و توسعه شرکت ها و موسسات دانش بنیان

و تقویت همکاری های بین المللی اجازه داده می شود

واحد های پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر  در پارک های علم و فناوری

در جهت انجام ماموریت های محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار

معافیت های مالیاتی و عوارض سرمایه گذاری خارجی و مبادلات مالی بین المللی برخوردار گردند.

ثبت شرکت دانش بنیان

ماده10- هرگونه استفاده از مزایا امتیازات و تسهیلات عنوان شده

در این قانون برای شرکت ها و موسسات دانش بنیان پس از انطباق با اهداف مندرج

در این قانون توسط وزارت علوم تحقیقات و فناوری

جهت تصویب به شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری ارائه می گردد

ماده11- کلیه اشخاص(حقیقی یا حقوقی ) که از حمایت های این قانون برخوردار شده اند

چنانچه حمایت ها و تسهیلات اعطا شده بر طبق این قانون را برای مقاصد دیگری مصرف کنند

ضمن محرومیت از استفاده مجدد از حمایت های این قانون مجازاتهای زیر دز مورد آها اعمال می شود:

الف- در صورت برخورداری از تسهیلات مالی علاوه بر رد مال به جریمه نقدی برابر با تسهیلات دریافتی محکوم میشوند.

ب-در صورت برخورداری از شرایط تسهیلات در ورود به مناقصه

به مدت سه سال از شرکت در کلیه مناقصه ها منع می شوند

ج-در صورت برخورداری از معافیت های مالیاتی یا عوارض علاوه بر پرداخت آنها

به جریمه نقدی برابر میزان معافیت اعطا شده محکوم می شوند

د-در صورت برخورداری از پوشش بیمه ای به پرداخت جریمه معادل پوشش بیمه ای دریافتی محکوم می شوند

ماده12- گزارش نحوه اجرا این قانون هر شش ماه یک بار

توسط دبیرخانه شورا تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه میگردد

ماده13-آیین نامه های اجرایی از قانون حداکثر ظرف سه ماه از تصویب آن

توسط وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و شورای عالی علوم و تحقیقات و فناوری تهیه

و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.ثبت سبز ثبت شرکت دانش بنیان را با کیفیتی بالا در کوتاهترین زمان انجام می دهد.