صورت جلسه انحلال شرکت سهامی خاص

نام شرکت:………………………………………………………………………………………………………………………………..

شماره ثبت:……………………………………………………………………………………………………………………………….

سرمایه ثبت شده:………………………………………………………………………………………………………………………..

مجمع عمومی فوق العاده شرکت………………………….سهامی خاص در تاریخ…………….روز………..ساعت…………با حضور اکثریت/کلیه سهامداران در محل شرکت تشکیل و نسبت به دستور جلسه مبنی بر انحلال شرکت بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

1-در اجرای ماده 101 قانون تجارت:

1-آقای/خانم……………به سمت رئیس جلسه

2-آقای/خانم……………..به سمت ناظر جلسه

3-آقای/خانم…………….به سمت ناظر جلسه

4-آقای/خانم……………..به سمت منشی جلسه انتخاب شدند………

 

نمونه فایل صورت جلسه انحلال شرکت سهامی خاص

موسسه ثبت سبز علاوه براینکه شرکت شما را به ثبت میرساند طراحی سایت شرکت و پلن تجاری شما را انجام می دهد.

ارتباط با ما : 021-26116691