تشریفات قانونی ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی

در این مقاله ثبت سبز تشریفات قانونی ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی را به صورت جامع ارائه می دهد.ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

هر شرکت یا موسسه ای که در منطقه ثبت شود و مرکز اصلی آن در همان منطقه ثبت شود و مرکز اصلی آن نیز در همان منطقه باشد شرکت ایرانی و ثبت شده و در منطقه محسوب می شود.

تبصره1- از تاریخ اجرای این تصویب نامه هر شرکت یا موسسه خارجی برای انکه بتوتند به وسیله شعبه یا نمایندگی در منطقه به فعالیت های اقتصادی مبادرت نماید باید در کشور متبوع خود مطابق قوانین و مقررات جاری آن کشور- به تصدیق نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن کشور – شرکت قانونی محسوب شود و واحد ثبتی منطقه نیز به ثبت رسیده باشد.

تبصره2-هر شرکت  یا موسسه خارجیکه در تاریخ اجرای این تصویب نامه در منطقه به وسیله شعبه یا نمایندگی به فعالیت های اقتصادی اشتغال داشته باشد باید در ظرف 3 ماه از تاریخ اجرای این تصویب نامه تثاضای ثبت نماید در غیر این صورت شرکت مذکور اعتبار قانونی نداشته و موسس آن در قبال اشخاص ثالث متضامنا مسوول جبران خسارت وارد شده خواهند بود.

ماده5-انواع شرکت ها و موسسات غیر تجاری مذکور در قانون تجارت و سایر قوانین ایران می توانند در واحد ثبتی منطقه به برسند مشروط بر آنکه موضوع فعالیت آنها قانونی باشد در حال تاسیس و فعالیت شرکت ها تحت قوانین موضوعه امکان پذیر است.

ماده6-تمامی اشخاص حقوقیز که در منطقه فعالیت اقتصادی دارند موظفند ظرف 3 ماه از تاریخ اعلام واحد ثبتی وضعیت خود را با مفاد این تصویبنامه و دستورالعمل های اجرایی آن تطبیق دهند در غیر این صورت مرجع صالح به تقاضای سازمان از ادامه فعالیت اشخاص مذکور جلوگیری خواهد نمود

دستورالعمل اجرایی این ماده توسط سازمان هر منطقه تهیه و به اجرا گذاشته  میشود

تبصره-سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کلیه سوابق و مدارک مربوط به اشخاص حقوقی که قبل از تاریخ اجرای واحد ثبتی منطقه در سایر نقاط کشور به ثبت رسیده اند و به موجب اساسنامه مربوط مرکز اصلی (اقامتگاه)آنها منطقه است و از سازمان مجوز فعالیت دریافت کرده اند بنا به تقاضای واحد ثبتی برای آن واحد ارسال می کند همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به منظور پیش گیری از تعیین نام های مشابه برای شرکت های در حال ثبت با  واحد های ثبتی مناطق همکاری خواهند نمود.

ماده7-ثبت شرکت و موسسه در منطقه با ارائه مدارک و اسناد زیر به واحد ثبتی منطقه به عمل خواهد آمد:

1-اظهارنامه ثبت

2-اساسنامه شرکت

3-صورتجلسه مجمع عمومی موسسین

4 –صورتجلسه اولین جلسه هیئت مدیره

5-گواهی بانکی از یکی از بانکها ی منطقه مبنی بر تودیع حداقل 35% سرمایه نقدی.

6- مجوز فعالیت در منطقه که توسط سازمان صادر شده باشد.

تبصره 1- در مورد اشخاص حقوقی خارجی تهیه و ارائه اصل اختیارنامه نمایندگی و مجوز تاسیس شعبه اشخاص مذکور در ایران که شرایط تنظیم و صدور آنها مطابق قوانین و مقررات کشور متبوع اشخاص حقوقی خارجی ( به تصدیق نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن کشور ) رعایت شده باشد ضرورت دارد.

ثبت برند

همچنین لازم است برای ثبت شعبه یا نمایندگی در ایران اشخاص حقوقی خارجی اظهارنامه ثبت شرکت و رونوشت مصدق سند ثبت شرکت در کشور متبوع را به زبان فارسی نیز ضمیمه نمایند.

تبصره2-کلیه اسناد و مدارک موضوع ماده (8) این تصویبنامه توسط اشخاص حقوقی خارجی باید به صورت رسمی به زبان فارسی نیز تسلیم شود

تبصره3- در کلیه موارد پس از دریافت حق الثبت اقدامات مربوط به ثبت و صدور گواهی مربوط صورت خواهد گرفت.

ماده8-اظهارنامه ثبت شعب و نمایندگی های اشخاص حقوقی خارجی علاوه بر قید تاریخ و امضاء باید حاوی نکات زیر باشد:

1-نام کامل شرکت یا موسسه به زبان فارسی با علایم اختصاری و مشخصات آن

2-نوع شرکت یا موسسه و موضوع فعالیت آن

3- مرکز اصلی و اقامتگاه شرکت یا موسسه در خارج از ایران

4-تابعیت شرکت یا موسسه

5-میزان سرمایه شرکت یا موسسه

6-آخرین بیلان مالی شرکت یا موسسه

7-مرجع ثبت،شماره محل(شهر و کشور ) و تاریخ ثبت شرکت یا موسسه در خارج از ایران

8-فعالیت مورد نظر شرکت یا موسسه جهت اشتغال در منطقه

9-سایر شعب و نمایندگی های شرکت یا موسسه در ایران و اسامی مدیران هر کدام (در صورت تاسیس)

10-اقامتگاه شرکت یا موسسه جهت اشتغال در ایران و منطقه و تعیین افراد صلاحیت دار دریافت کننده ابلاغ ها و اخطاریه ها.

11-قبولی مدیر یا مدیران شعب و نمایندگی های ذیل مجوز تاسیس یا اختیارنامه نمایندگی موضوع تبصره (1) ماده (7) این تصویبنامه

12-نام و نام خانوادگی، اقامتگاه مدیران یا اداره کنندگان،شرکت یا موسسه

تبصره-نام و نام خانوادگی، اقامتگاه و تابعیت وکیل ، همچنین نسخه اصلی یا رونوشت مصدق وکالتنامه در صورتی که اظهارنامه و تقاضای ثبت به وسیله وکیل داده شده باشد تسلیم شود

ماده9-اشخاص حقوقی پس از ثبت دارای شخصیت حقوقی خواهند بود و بر اساس قوانین و مقررات حاکم در منطقه فعالیت می نمایند

واحد ثبتی سازمان موظف است

سندی مشعر بر ثبت اشخاص حقوقی یا شعبه یا نمایندگی آنها که ممهور به مهر واحد ثبتی است.

به تقاضا کننده ثبت بدهد.

ماده10-اشخاص حقوقی مکلفند به منظور ثبت هر گونه تغییرات در اساس نامه و تغییر هیأت مدیره بازرسان صاحبان امضای مجاز ،کاهش یا افزایش سرمایه و انحلال شرکت یا موسسه ظرف یک هفته مراتب را به صورت کتبی به واحد ثبتی منطقه اطلاع دهند

عدم اطلاع به موقع رافع مسئولیت مدیران اشخاص حقوقی مذکور نخواهند بود

ماده11- هر ذی نفعی می تواند از مندرجات پرونده های ثبتی مربوط اطلاع یافته تقاضای دریافت رو نوشت مصدق نماید

ماده12-واحد ثبتی موظف است

مراتب تاسیس شرکت یا موسسه و تغییرات آن را حداکثر ظرف 10 روز از تاریخ ثبت به منظور درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و روزنامه محلی به هزینه متقاضی به آن روزنامه اعلام نماید

ماده13- تقاضای ثبت علایم و اسامی تجاری – صنعتی

و ثبت اختراعات و اشکال و ترسیمات صنعتی در منطقه به موجب اظهارنامه صورت میگیرد

و شرایط ثبت آن در واحد ثبتی طبق دستورالعمل اجرایی مصوب سازمان هر منطقه خواهد بود.

ماده14-کلیه اشخاص حقیقی ایرانی که طبق قانون تجارت به امور بازرگانی در منطقه مبادرت دارند

موظفند نام خود یا مدیران خود را مطابق مقررات این تصویبنامه حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ اعلام

واحد ثبتی در دفتر تجارتی واحد ثبتی به ثبت برسانند

ماده15- ثبت اسامی اشخاص حقیقی ایرانی و خارجی در دفاتر ثبت با تنظیم و تسلیم سه نسخه اظهارنامه

که حداکثر ظرف 3ماه از تاریخ اعلام واحد ثبتی انجام میگیرد

و حاوی نکات زیر می باشد به عمل می اید

1-نام و نام خانوتدگی بازرگان

2-تاریخ و محل تولد،شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه بازرگان

و تصویر اوراق شناسنامه برای اشخاص حقیقی ایرانی

و گذر نامه برای اشخاص حقیقی خارجی

3-تابعیت اصلی و فعلی افرتد مزبور در صورت تحصیل تابعیت دیگر و تاریخ و چگونگی اخذ تابعیت مزبور

4-تاریخ ورود به منطقه و شماره و محل صدور پروانه اقامت و محل اقامت اتباع خارجی.

5-اقامتگاه قانونی اشخاص حقیقی

6-شماره ثبت منگنه و پلمپ دفاتر تجاری که موجب بند (5) ماده (3) این تصویبنامه به عمل آمده است

7-رشته فعالیت تجاری داخلی یا خارجی یا هر دو در هر مورد

8-سایر مشخصات تجاری بازرگانان از جمله شماره ثبت علایم تجاری کتاب رمز تجارتی و غیره

ماده 16 – واحد ثبتی مکلف است

پس از ثبت مفاد اظهار نامه در دفتر ثبت تجارتی ظرف حداکثر ده روزاز تاریخ تسلیم

یک نسخه امضاء شده از اظهارنامه ثبت را ممهور به مهر واحد به اظهار کننده تسلیم نماید

و نسخه دیگر را به واحد ذی بط در سازمان ارسال کند

ماده18-اشخاص حقیقی و حقوقی که طبق مقررات این تصویب نامه اسم خود را ثبت می نماید مکلفند

در سربرگ اوراق تجارتی و برگ های فروش و سفارش و هر نوع اسناد و مدارک تجارتی

که به کار می برند

ضمن درج عنوان تجارتی شماره ثبت خود را نیز قید نمایند.