صورت جلسه کاهش اختیارات سرمایه شرکت سهامی خاص

مجمع عمومی فوق العاده شرکت………..سهامی خاص به شماره ثبت شده………….در تاریخ…………….روز………..ساعت…………با حضور اکثریت/کلیه سهامداران در محل شرکت تشکیل و نسبت به شرح ذیل اتخاذ گردید:

در اجرای ماده 101 قانون تجارت:

1-آقای/خانم……………به سمت رئیس

2-آقای/خانم……………..به سمت ناظر

3-آقای/خانم…………….به سمت ناظر

4-آقای/خانم……………..به سمت منشی جلسه انتخاب شدند…….

 

 

نمونه فایل صورت جلسه کاهش اختیارات سرمایه شرکت سهامی خاص

 

____________________

موسسه ثبت سبز علاوه براینکه شرکت شما را به ثبت میرساند طراحی سایت شرکت و پلن تجاری شما را انجام می دهد.

ارتباط با ما : 021-26116691