مجمع عمومی فوق العاده شرکت………………………سهامی خاص ثبت شده به شماره………….در ساعت……….روز……………مورخ…………. در محل شرکت با حضور اکثریت / کلیه سهامداران تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

الف- در اجرای ماده 101 قانون تجارت:

1-آقای/خانم……………به سمت رئیس

2-آقای/خانم……………..به سمت ناظر

3-آقای/خانم…………….به سمت ناظر

4-آقای/خانم……………..به سمت منشی جلسه انتخاب شدند

2-در خصوص کاهش سرمایه بحث و بررسی به عمل آمد و در نتیجه مقرر گردید………….

 

نمونه فایلصورت جلسه کاهش اجباری سرمایه در شرکت های سهامی خاص

 

____________________

موسسه ثبت سبز علاوه براینکه شرکت شما را به ثبت میرساند طراحی سایت شرکت و پلن تجاری شما را انجام می دهد.

ارتباط با ما : 021-26116691