صورت جلسه هیأت مدیره شرکت در خصوص اختیار افزایش سرمایه شرکت

صورت جلسه هیأت مدیره شرکت………………………………..سهامی خاص به شماره ثبت……………………در مورخ………ساعت……………در محل شرکت جلسه هیأت مدیره شرکت…………………………….سهامی خاص با حضور کلیه اعضاء تشکیل و:
1-بنا به تفویض اختیار مجمع عمومی فوق العاده مورخ…………….سرمایه شرکت از مبلغ…………….ریال به مبلغ…………………ریال با نام/بی نام یا توأما که بهای آن صد در صد از طریق اجرای بند ………… ماده 158 قانون تجارت پرداخت شده افزایش یافت.
2-ماده………………….. اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید

 

نمونه فایل صورت جلسه هیأت مدیره شرکت در خصوص اختیار افزایش سرمایه شرکت