آگهی حق تقدم شرکت………….

آگهی حق تقدم شرکت…………………………………………………………………………………………………………….
سهامی خاص ثبت شده به شماره………………………………..

بنا به تصمیم متخذه در مجمع عمومی فوق العاده مورخ……….مبنی بر تصویب افزایش سرمایه شرکت از مبلغ…………….ریال به مبلغ……………ریال از طریق انتشار سهام جدید و هر سهم به ارزش اسمی ………ریال افزایش می یابد . هر صاحب سهم به نسبت سهامی که مالک است در خرید سهام جدید حق تقدم خواهد داشت مهلت استفاده از حق تقدم وفق ماده 166 قانون تجارت 60 روز و ابتدای آن از تاریخ انتشار این آگهی خواهد بود .لذل سهامدارانی که مایل به خرید سهام جدید می باشند می بایستی حداکثر ظرف……. روز از تاریخ انتشار این آگهی با مراجعه به محل شرکت واقع در………………………………………………..

 

 

نمونه فایل آگهی حق تقدم شرکت………….