آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده که باید در

روزنامه کثیرالانتشار شرکت درج شود

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت………………………..(سهامی خاص)
ثبت شده به شماره………………….

 

 

نمونه فایل آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده که باید در روزنامه کثیرالانتشار شرکت درج شود