صورت جلسه نقل و انتقال سهام توسط مجمع فوق العاده

مجمع عمومی فوق العاده شرکت……….سهامی خاص ثبت شده به شماره…………. درتاریخ………
روز……..ساعت…………با حضور اکثریت/کلیه سهامداران در محل شرکت تشکیل و در خصوص نقل و انتقال سهام شرکت به شرح ذیل تصمیم اتخاذ گردید:
الف )ابتدائا در اجرای ماده 101 قانون تجارت:
1-آقای/خانم……………به سمت رئیس
2-آقای/خانم……………..به سمت ناظر
3-آقای/خانم…………….به سمت ناظر…….

 

 

نمونه فایل صورت جلسه نقل و انتقال سهام توسط مجمع فوق العاده