صورت جلسه نقل و انتقال سهام توسط هیأت مدیره

در این مقاله ثبت سبز صورت جلسه نقل و انتقال سهام توسط هیأت مدیره را به صورت جامع ارائه می دهد.ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

خدماتی که ثبت سبز به شما گرامیان ارائه می دهد عبارت است از:

ثبت شرکت در ایران

ثبت شرکت در اروپا

ثبت شرکت در آسیا

ثبت شرکت در آمریکا

ثبت شرکت در استرالیا 

ثبت اختراع

ثبت طراحی صنعتی

ثبت برند (علامت تجاری)

صورت جلسه  نقل و انتقال سهام توسط هیأت مدیره

نام شرکت:…………………(سهامی خاص)
شماره ثبت:………………..
هیأت مدیره شرکت……………..(سهامی خاص)در مورخ………………ساعت………………….روز……………….با حضور کلیه اعضاء در محل شرکت تشکیل و در خصوص اجازه و تنفیذ ذیل اتخاذ تصمیم گردید.

 

نمونه فایل صورت جلسه نقل و انتقال سهام توسط هیأت مدیره