صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییر نام شرکت

در این مقاله ثبت سبز صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییر نام شرکت را به صورت جامع ارائه می دهد.ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

خدماتی که ثبت سبز به شما گرامیان ارائه می دهد عبارت است از:

ثبت شرکت در ایران

ثبت شرکت در اروپا

ثبت شرکت در آسیا

ثبت شرکت در آمریکا

ثبت شرکت در استرالیا 

ثبت اختراع

ثبت طراحی صنعتی

ثبت برند (علامت تجاری)

صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییر نام شرکت

مجمع عمومی فوق العاده شرکت………..سهامی خاص به شماره ثبت شده………….در تاریخ…………….ساعت………..با حضور اکثریت/کلیه سهامداران در محل شرکت تشکیل و نسبت به تغییر نام شرکت تصمیم ذیل اتخاذ گردید:در اجرای ماده 101 قانون تجارت:
الف-1-آقای/خانم……………به سمت رئیس
2-آقای/خانم……………..به سمت ناظر
3-آقای/خانم…………….به سمت ناظر
4-آقای/خانم……………..به سمت منشی جلسه انتخاب و سپس به اتفاق آراءتغییر نام شرکت از ……….سهامی خاص به شرکت…………..سهامی خاص به شرکت…………….سهامی خاص تصویب شد.

 

 

دانلود نمونه فایل صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییر نام شرکت