صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین

در این مقاله ثبت سبز صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین را به صورت جامع ارائه می دهد.ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

خدماتی که ثبت سبز به شما گرامیان ارائه می دهد عبارت است از:

ثبت شرکت در ایران

ثبت شرکت در اروپا

ثبت شرکت در آسیا

ثبت شرکت در آمریکا

ثبت شرکت در استرالیا 

ثبت اختراع

ثبت طراحی صنعتی

ثبت برند (علامت تجاری)

مجمع عمومی موسسین شرکت………………سهامی خاص در تاریخ ……….روز…………ساعت…………..با حضور کلیه سهامداران در محل شرکت واقع در بابل- خیابان طالقانی-ساختمان………..تشکیل و در اجرای ماده 101 قانون تجارت.
1-آقای/خانم……………..به شماره شناسنامه ………….به سمت رئیس
2-آقای/خانم……………به شماره شناسنامه ……………به سمت ناظر
3-آقای/خانم……………به شماره شناسنامه ……………به سمت ناظر
ویا…………………

 

 

دانلود نمونه فایل صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین