اساسنامه موسسه غیر تجارتی

در این مقاله ثبت سبز  اساسنامه موسسه غیر تجارتی را به صورت جامع ارائه می دهد.ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

خدماتی که ثبت سبز به شما گرامیان ارائه می دهد عبارت است از:

ثبت شرکت در ایران

ثبت شرکت در اروپا

ثبت شرکت در آسیا

ثبت شرکت در آمریکا

ثبت شرکت در استرالیا 

ثبت اختراع

ثبت طراحی صنعتی

ثبت برند (علامت تجاری)

ماده 1:نام و نوع موسسه: …………………………………………………………………………………………………..

ماده 2:موضوع موسسه :   …………………………………………………………………………………………………..

ماده 3:مرکز اصلی موسسه:…………………………………………………………………………………………………

ماده 4:سرمایه موسسه : ……………………………………………………………………………………………………

ماده 5:مدت موسسه :از تاریخثبت بمدت نامحدود.

ماده 6:تابعیت موسسه :تابعیت ایرانی است .

ماده 7:

هیچ یک از شرکا حق انتقال سهم الشرکه خود را بغیر ندارند مگر با رضایت و موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه موسسه که دارای اکثریت عددی نیز باشند و انتقال سهم الشرکه بعمل نخواهد آمد مگر بموجب سند رسمی .

ماده 8:

مجمع عمومی عادی موسسه در ظرف مدت چهار ماه اول هر سال پس از انقضای سال مالی موسسه تشکیل ولی ممکن است بنا به دعوت هر یک از اعضای هیات مدیره یا شرکا بطور فوق العاده تشکیل گردد.

ماده 9:

دعوت هر یک از جلسات مجامع عمومی توسط هر یک از اعضای هیات مدیره ، مدیر عامل یا شرکا بوسیله دعوتنامه کتبی یا درج آگهی در یکی از جراید کثیر الانتشار بعمل خواهد آمد . فاصله دعوت از روزنامه انتشار تا تشکیل جلسه 12 روز خواهد بود .

ماده 10:

در صورتی که کلیه شرکا در هر یک از جلسات مجامع عمومی حضور یا بند رعایت ماده 8 اساسنامه ضرورت نخواهد داشت .

ماده 11:

وظایف مجمع عمومی عادی بشرح زیر می باشد :

الف-استماع گزارش هیات مدیره در امور مالی و ترازنامه سالیانه موسسه و تصویب آن .
ب- تصویب پیشنهاد سود قابل تقسیم از طرف هیات مدیره .
ج-تعیین خط مشی آینده موسسه و تصویب آن .
د-انتخاب هیات مدیره و در صورت لزوم بازرس.

ماده 12:

وظایف مجمع عمومی فوق العاده بقرار زیر است :

الف-تغییر اساسنامه یا الحاق یا حذف یک یا چند مواد اساسنامه .
ب-افزایش یا تقلیل سرمایه موسسه .
ج-ورود شریک یا شرکا جدید موسسه.

ماده 13:

تصمیمات شرکا در مجمع عمومی فوق العاده با موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه که اکثریت عددی دارند و در مجمع عمومی عادی طبق دستور ماده 106 قانون تجارت معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.

ماده 14:

هیات مدیره موسسه مرکب از ……….. نفر خواهد بود که در مجمع عمومی از بین شرکا و یا از خارج انتخاب می نماید.

ماده 15:

هیات مدیره از بین خود یک نفر را به سمت رئیس هیات مدیره و یک نفر را به مست مدیر عامل انتخاب و همچنین می تواند برای اعضای خود سمتهای دیگری تعیین نماید.

ماده 16:

………………… نماینده قانونی و تام الاختیار موسسه بوده و می تواند در کلیه امور مداخله و اقدام نماید مخصوصا در موارد زیر:

امور اداری موسسه از هر قبیل :

انجام تشریفات قانونی، حفظ و تنظیم فهرست دارایی موسسه و تنظیم بودجه و تعیین و پرداخت حقوق و انجام هزینه ها و رسیدگی به محاسبات، پیشنهاد سود قابل تقسیم سالیانه ،

تهیه آیین نامه های داخلی ، اجرای تصمیمات مجامع عمومی ، ادای دیون و وصول مطالبات ،تاسیس شعب، واگذاری و قبول نمایندگی ، انتخاب و انتصاب و استخدام متخصصین و کارمندان و کارگران ،

عقد هر گونه پیمان با شرکتها و بانکها و ادارات و اشخاص ، خرید و فروش و اجاره اموال منقول و غیر منقول و ماشین آلات و بطور کلی وسایل مورد نیاز و همچنین معاملات بنام و حساب موسسه ، مشارکت با سایر موسسات و شخصیتهای حقیقی و حقوقی ،

استقراض یا رهن یا بدون رهن و تحصیل اعتبار و وام دادن و وام گرفتن از بانکها و اشخاص و موسسات و باز کردن حسابجاری و ثابت در بانکها ، در یافت وجه از حسابهای موسسه ، صدور ظهر نویسی و پرداخت بروات و اسناد و سفته ها و هزینه ها ،

طرح مرافعات موسسه چه مدعی باشد و چه مدعی علیه در تمام مراحل با تمام اختیارات از جمله رجوع به دادگاه های صالحه بدوی و تجدید نظر و دیوان کشور،

انتخاب وکیل و وکیل در توکیل ، دادن اختیارات لازمه به نامبرده و عزل آن ، قطع و فصل با صلح و سازش .

اختیارات فوق جنبه محدودیت نداشته و هر تصمیمی را که هیات مدیره جهت پیشرفت موسسه اتخاذ نماید معتبر می باشد .

ماده 17:

جلسات هیات مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات هیات مدیره با اکثریت آرا معتبر است .

ماده 18:

دارندگان حق امضا در موسسه :

دارندگان حق امضای اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک،سفته برات ،اسناد تعهد آور و قرار دادها را هیات مدیره تعیین می کند.

ماده 19:

هر یک از اعضای هیات مدیره می تواند تمام یا قسمتی از اختیارات و همچنین حق امضای خود را به هر یک از شرکا ، برای هر مدت که صلاح بداند تفویض نماید و همچنین هیات مدیره می تواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نماید.

ماده 20:

سال مالی موسسه از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفندماه همان سال خاتمه می یابد به استثنای سال اول که ابتدای آن از تاریخ تاسیس موسسه است .

ماده 21:

تقسیم سود:

از درآمد موسسه در پایان هر سال مالی هزینه اداری حقوق کارکنان و مدیران ، استهلاک مالیات ، سایر عوارض دولتی کسر و پس از وضع صدی ده بابت ذخیره قانونی ، بقیه که سود ویژه است به نسبت سهم الشرکه بین شرکا تقسیم می گردد.

ماده 22:

فوت یا محجوریت هر یک از شرکا باعث انحلال موسسه نخواهد شد و وارث شریک متوفی و یا ولی محجور می تواند به مشارکت خود ادامه دهند.

در غیر این صورت بایستی سهم الشرکه خود را پس از انجام تشریفات قانونی دریافت و یابه شریک دیگر انتقال و از موسسه خارج شوند.

ماده 23:

انحلال:

موسسه مطابق ماده 114 قانون تجارت منحل خواهد شد .

در صورتی که مجمع شرکا رای به انحلال موسسه دهد یک نفر از بین شرکا و یا از خارج از موسسه به سمت مدیر تصفیه تعیین خواهد شد .

وظایف مدیر تصفیه طبق قانون تجارت می باشد .

ماده 24:

اختلافات حاصله بین شرکای موسسه از طریق حکمیت و داوری حل و فصل خواهد شد .

ماده 25:

در سایر موضوعاتی که در این اساسنامه قید نشده است مطابق مقررات قانون تجارت ایران عمل و رفتار خواهد شد .

ماده 26:

این اساسنامه در 26 ماده تنظیم و به امضای کلیه موسسین موسسه به اسامی ذیل رسید و تمام مشخصات امضا شد .

ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

گردآوری شده در ثبت سبز

منبع : کتاب نحوه عملی تنظیم و نگارش انواع اساسنامه و چگونگی ثبت شرکت ها