تغییرات در سرمایه شرکت سهامی خاص

در این مقاله ثبت سبز انحلال شرکت تضامنی را به صورت جامع ارائه می دهد.ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

خدماتی که ثبت سبز به شما گرامیان ارائه می دهد عبارت است از:

ثبت شرکت در ایران

ثبت شرکت در اروپا

ثبت شرکت در آسیا

ثبت شرکت در آمریکا

ثبت شرکت در استرالیا 

ثبت اختراع

ثبت طراحی صنعتی

ثبت برند (علامت تجاری)

تغییرات در سرمایه شرکت سهامی خاص به سه صورت انجام میشود که عبارتند از:

 1. افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص
 2. کاهش اجباری سرمایه شرکت سهامی خاص
 3. کاهش اختیاری سرمایه شرکت سهامی خاص که بطور جداگانه هر یک از موارد را شرح و توضیح خواهیم داد.

افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص

وفق ماده 157 قانون تجارت سرمایه شرکت را می توان صدور سهام جدید و یا از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود افزایش داد افزایش سرمایه شرکت می تواند به یک طریق ذیل که در ماده 158 قانون تجارت احصاء گردیده است صورت پذیرد:

 • الف-پرداخت مبلغ اسمی سهم به نقد
 • ب- تبدیل مطالبات نقدی حاصل شده اشخاص از شرکت به سهام جدید
 • ج-انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت
 • د-تبدیل اوراق قرضه به سهام

جهت افزایش سرمایه شرکت رعایت نکات ذیل ضروری و رعایت آن الزام آور است:

 • فقط در شرکت های سهامی خاص تادیه مبلغ اسمی سهام جدید به غیر نقد نیز مجاز است.
 • اندوخته قانونی شرکت قابل انتقال به  سرمایه نیست.
 • اگر سرمایه تعهدی شرکت پرداخت نشده باشد بایستی بدوا نسبت به پرداخت آن اقدام و سپس افزایش سرمایه صورت پذیرد.
 • در خرید سهام جدید صاحبان سهام شرکت به نسبت سهامی که مالکند حق تقدم دارند و این حق قابل نقل و انتقال است که بایستی مراتب به کلیه سهامداران توسط اگهی حق تقدم اعلام گردیده و شرایط و مهلت آن در اگهی ذکر شود.

لازم به ذکر است که:

مجمع عمومی فوق العاده با رعایت ماده 162 قانون تجارت میتواند به هیئت مدیره اجازه دهد که ظرف مدت معینی سرمایه شرکت را تا میزان مبلغ معینی به یکی از طریق مذکور در فوق افزایش دهد.

ماده 162 قانون تجارت مقرر میدارد مجمع عمومی فوق العاده میتواند به هیات مدیره اجازه دهد که ظرف معینی که نباید از 5 سال تجاوز کند سرمایه شرکت را تا میزان مبلغ معینی به یکی از طرف مذکور در این قانون افزایش دهد.

مدارک مورد نیاز جهت تغییرات در سرمایه شرکت سهامی خاص عبارتند از:

 1. الف-دو نسخه اظهار نامه شرکت سهامی خاص که متضمن مبلغ سرمایه جدید بوده و باید به امضای کلیه مدیران شرکت رسیده باشد
 2. ب- گواهی بانکی مبنی بر افزایش سرمایه (در صورتی که افزایش از محل نقدی باشد)
 3. ج- وفق ماده 187 قانون تجارت =لیست مطالبات نقدی حال شده بستانکاران پذیره نویس که به سهام شرکت تبدیل شده است به انضمام مدارک و اسناد تصفیه آن مطالبات که بازرسان شرکت صحت آن را تایید کرده باشند
 4. ث-صورت جلسه مجمع عمومی در خصوص افزایش سرمایه
 5. د-صورت جلسه هیات مدیره در اجرای اختیارات تفویضی از مجمع عمومی فوق العاده
 6. ه-سهامی خاص-نسخه اصلی روزنامه حاوی آگهی دعوت سهامداران
 7. ط-نسخه اصلی روزنامه حاوی آگهی حق تقدم سهامداران
 8. ع-لیست صاحبان سهام حاضر در جلسه با قید نام سهامداران تعداد سهام و امضا آنان که به تایید هیات ذئیسه جلسه رسیده باشد
 9. ی-لیست صاحبان سهام پس از افزایس سرمایه با قید نام و تعداد و امضا سهامداران

کاهش اجباری سرمایه شرکت سهامی

سرمایه شرکت در دو مورد بایستی بطور اجباری کاهش یابد:

 • یک-وفق ماده 33 قانون تجارت:چنانچه سرمایه تعهدی شرکت در مدت مقرر در اساسنامه پرداخت نشود هیات مدیره مکف است با دعوت از مجمع عمومی فوق العاده نسبت به کاهش سرمایه شرکت تا میزان مبلغ پداخت شده سرمایه اقدام کند.
 • دو-وفق ماده 141 قانون تجارت مقرر می دارد :اگر بر اثر زیان های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیات مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رای واقع شود هرگاه مجمع مزبور رای به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده 6 این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.
 • سه-چنانچه مجمع عمومی با حد نصاب اکثریت تشکیل شود بایستی تشریفات دعوت وفق اساسنامه و قانون تجارت رعایت گردد.
 • چهار-پس از اعمال کاهش سرمایه به هر طریق نباید سرمایه شرکت از حد مقرر در قانون کمتر شود.ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

جهت کاهش اجباری سرمایه شرکت سهامی خاص مدارک مورد نیاز است:

 • الف-اصل صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده که تمام صفحات آن توسط هیات رئیسه امضا شده باشد.
 • ب-لیست سهامداران حاضر در جلسه که به امضای آنان رسیده باشد.

کاهش اختیاری سرمایه شرکت سهامی خاص

جهت کاهش اختیاری سرمایه شرکت سهامی رعایت نکات ذیل ضروری است:

 • الف-مجمع عمومی فوقالعاده شرکت می تواند با پیشنهاد هیات مدیره در مورد کاهش اختیاری سرمایه شرکت اتخاذ تصمیم نماید مشروط به اینکه:

اولا:بر اثر کاهش سرمایه به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه ای وارد نشود.

ثانیا:سرمایه شرکت از حداقل مقرر در قانون تجارت(یک میلیون ریال)کمتر نشود.

 • ب-کاهش اختیاری سرمایه از طریق کاهش بهای اسمی سهام به نسبت تساوی و رد مبلغ کاهش یافته در سهم به صاحب آن انجام میگیرد.
 • ج-رعایت مواد 190-191-192-193-194-195-196-197 قانون تجارت برای شرکت الزامی است.

جهت کاهش اختیاری سرمایه شرکت سهامی خاص مدارک ذیل جهت ارائه به ثبت شرکتها مورد نیاز است:

 • الف- اصل صورت جلسه مجمع که به امضای هیات رسیده باشد.
 • ب-لیست سهامداران حاضردر جلسه که به امضای انان رسیده است.
 • ج-اصل روزنامه کثیرالانتشار شرکت حاوی دعوتنامه و دستور جلسه ( اگر مجمع عمومی با حد نصاب اکثریت تشکیل شده باشد).
 • د-اصل روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار شرکت حاوی تصمیم مجمع عمومی درباره کاهش سرمایه موضوع ماده 192 قانون تجارت ماده 192 قانون تجارت مقرر را درباره کاهش حداکثر ظرف یک ماه در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد آگهی کند.

ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.