تبدیل شرکتها

در این مقاله ثبت سبز تبدیل شرکتها را به صورت جامع ارائه می دهد.ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

خدماتی که ثبت سبز به شما گرامیان ارائه می دهد عبارت است از:

ثبت شرکت در ایران

ثبت شرکت در اروپا

ثبت شرکت در آسیا

ثبت شرکت در آمریکا

ثبت شرکت در استرالیا 

ثبت اختراع

ثبت طراحی صنعتی

ثبت برند (علامت تجاری)

در این مطلب شراط و مراحل و مدارک مورد نیاز تبدیل شرکت به شرکت دیگر را شرح میدهیم.

بر این اساس بدوا تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت با مسئولیت محدود را ذکر میکنیم و بعد هم شرکت با مسئولیت محدود به شرکتها سهامی و غیره را توضیح میدهیم :

تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت با مسئولیت محدود :

برای تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت با مسئولیت محدود نیاز به تشکیل مجمع عمومی فوق العاده است که باید با موافقت اعضا مجمع فوق العاده شرکت سهامی به شرکت با مسئولیت محدود تبدیل شود.

اصل صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده که تمام صفحات توسط هیئت رئیس امضائ شده اند. و دو جلد اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود که تمام صفحات آن توسط شرکاء امضا شده باشد.

و دو نسخه تقاضانامه و دو جلد اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود که تمام صفحات آن توسط شرکا امضا شده باشد و دو نسخه تقاضانامه دو نسخه شرکت نامه یا مسئولیت محدود که ذیل آن توسط شرکاء امضاء شده باشد.

و فتوکپی شناسنامه شرکاء جدید و قدیم و اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت شرکت جهت حضور در مجمع عمومی فوق العاده با حد نصاب اکثریت تشکیل شده باشد را به اداره ثبت شرکتها ارائه و پس از ثبت در دفاتر و امضاء ذیل  آن توسط نماینده شرکت مربوطه شرکت سهامی خاص تبدیل به شرکت بامسئولیت محدود میگردد. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

تبدیل شرکت با مسئولیت محدود به سهامی خاص

شرکت سهامی خاص و با مسئولیت محدود دارای وجه اشتراک و افتراق هستند که وجه اشتراک شرکت سهامی خاص و یا مسئولیت محدود این است که حداقل سرمایه برای ثبت هر دو شرکت یک میلیون ریال است و افزایش سرمایه در هر دو شرکت اختیاری می باشد.

ولی وجه اختلاف و افتراق شرکت سهامی خاص و با مسئولیت محدود به نسبت وجه اشتراک خیلی زیاد است.

یعنی حداقل شرکاء در شرکت با مسئولیت محدود دو نفر باید باشد ولی در شرکت سهامی خاص حداقل سهامداران باید سه نفر باشد انتخاب بازرس اصلی و علی البدل در مسئولیت محدود اختیاری است ولی در سهامی خاص اجباری می باشد.

مدت مدیریت در مسئولیت محدود نا محدود یا بر عهده شرکاء است ولی مدت مدیریت حداکثر دو سال است.

انتخاب روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی ها در مسئولیت محدود اختیاری است ولی سهامی خاص انتخاب روزنامه کثیرالانتشار اجباری می باشد.

شرایط احراز حد نصاب مجامع عمومی در شرکت با مسئولیت محدود مشکل تر است ولی در سهامی خاص آسان تر می باشد.

سرمایه در مسئولیت محدود به سهام یا قطعات سهام تقسیم نمیشود و شرکا فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت می باشند.

ولی در سهامی خاص سرمایه به سهام تقسیم و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است در مسئولیت محدود مدیران به صورت موظف یا غیر موظف که از بین شرکا یا از خارج انتخاب میشوند.

ولی در سهامی خاص مدیران الزاما باید سهامدار بوده یا مقدار سهام مقرر در  اساسنامه را تهیه و به صندوق شرکت بسپارند.

در مسئولیت محدود تقسیم سود به نسبت سرمایه شرکاء است ولی تقسیم سود در سهامی خاص به نسبت تعداد سهام تقسیم خواهد بود.

در مسئولیت محدود تقویم سهم الشرکه غیر نقدی توسط شرکا صورت می پذیرد ولی سهامی خاص تقویم آورده غیر نقدی با کارشناس رسمی دادگستری است.

مدارک موردنیاز جهت تبدیل شرکت با مسئولیت محدود به شرکت سهامی خاص به شرح ذیل است:

  1. دو برگ اظهارنامه
  2. دو جلد اساسنامه
  3. گواهی بانک دایر به پرداخت 35% سرمایه تعهدی
  4. فتوکپی شناسنامه سهامداران و بازرسان
  5. صورت جلسه مجمع عمومی موسس و هیات مدیره
  6. نماینده شرکت مدارک و صورت جلسات را به اداره ثبت شرکت ها تحویل و یا پرداخت هزینه های قانونی ذیل دفاتر ثبت را امضا خواهد نمود و با این اقدامات شرکت با مسئولیت محدود به شرکت سهامی خاص تبدیل میگردد.

ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.