ثبت موسسات غیر تجاری

در این مقاله ثبت سبز ثبت موسسات غیر تجاری را به صورت جامع ارائه می دهد.ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

خدماتی که ثبت سبز به شما گرامیان ارائه می دهد عبارت است از:

ثبت شرکت در ایران

ثبت شرکت در اروپا

ثبت شرکت در آسیا

ثبت شرکت در آمریکا

ثبت شرکت در استرالیا 

ثبت اختراع

ثبت طراحی صنعتی

ثبت برند (علامت تجاری)

موسسات غیر تجاری موسساتی میباشد که جهت مقاصد غیر تجاری مثل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امور اجتماعی و سیاسی تشکیل میشوند و تشکیل دهندگان و موسسشن آن ممکن است قصد انتفاع داشته و یا نداشته باشند .

موسساتی غیر تجاری بر دو دسته تقسیم می شوند :

  1. موسساتی که هدفش جلب منافع و تقسیم آن بین اعضا خود نباشد اینگونه موسسات اصطلاحا موسسات غیر انتفاعی نامیده میشود .موسسان خیریه گروه های سیاسی و انجمن های اسلامی و احزاب را میتوان از موسسات غیر انتفاعی دانست.
  2.  موسساتی که هدفش جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضا خود یا غیر باشد مانند کانون های فنی ،حقوقی،صنفی و موسساتی که هدفشان ارئه خدمات شهری از قبیل نظافت و فضای سبز می باشد.

الف-مدارک لازم جهت ثبت موسسات غیر تجاری:

جهت ثبت موسسات غیر تجاری به مدارک ذیل نیاز است که عبارتند از:

  1. تقاضانامه ثبت موسسه که بصورت فرم چاپی می باشد: (2برگ)
  2. تنظیم اساسنامه: (2جلد)
  3. تنظیم صورت جلسه مجمع موسسین : حد اقل در (2 نسخه)
  4. فتوکوپی شناسنامه کلیه شرکاء
  5. اخذ مجوز در خصوص موضوع موسسه(در صورت نیاز)

ب-مراحل ثبت موسسات غیر تجاری

متقاضی ثبت موسسه باید تقاضانامه ها را از اداره ثبت شرکتها گرفته و آن را تکمیل نموده و به امضاء کلیه شرکاء برساند و موسسین موسسه باید صورت جلسه تنظیم و آن را به امضا شرکا برساند و اساسنامه را تنظیم کند و اساسنامه را تنظیم کنند و کلیه صفحات اساسنامه توسط شرکا، موسسه امضاء شود.

موسسین جهت نامگذاری موسسه باید چند نام با شرایط ذیل:

سابقه ثبت نداشته باشد نام خارجی نباشد با فرهنگ اسلامی مطابقت داشته باشد ،

انتخاب و به مسئول تعیین نام اداره ثبت شرکت ها تقدیم نماید مسئول مربوطه پس از بررسی با انتخاب یکی از اسامی پیشنهادی اقدام به صدور گواهی لازم خواهد کرد.

متقاضی باید بعد از تعیین نام به قسمت ارجاع اداره ثبت شرکت ها مراجعه و ممیز مربوطه پس از بررسی اولیه با توجه به موضوع فعالیت موسسه چنانچه نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح باشد عنداللزوم متقاضی به مرجع مربوط جهت اخذ مجوز مزبور معرفی میشود.ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

پس از وصول و ارائه مجوز لازم ممیز ثبت شرکت ها نسبت به بررسی مدارک اقدام و چنانچه مدارک مزبور داراری نقص باشد دستور رفع نقص و بعد از تکمیل متقاضی را جهت پرداخت حق الثبت به حسابداری راهنمایی خواهد کرد.

مسئول حسابداری با توجه  به سرمایه مو سسه مبلغ حق الثبت را تعیین و متقاضی را جهت پرداخت حق الثبت به بانک مربوطه هدایت که وی بعد از واریز مبلغ مزبور فیش پرداختی را به حسابداری ارائه و حسابداری نسبت به مهر نمودن تقاضانامه متقاضی اقدام مینماد و بعد از ممهور شدن تقاضانامه ان را باید به نزد ممیز مربوطه برده و ممیز مربوطه دستور ثبت آن را صادر مینماید.

متقاضی جهت اخذ پیش نویس آگهی تاسیس باید به قسمت ثبت شرکت ها مراجعه در قسمت ثبت پیش نویس اگهی تاسیس را تهیه نموده و پس از امضا رییس اداره ثبت شرکت ها و تایپ اگهی مربوطه رسانده.

متقاضی یک نسخه از مدارک اعم از اساسنامه صورت جلسه و تقاضانامه که اداره ثبت شرکت ها آنها را مهر نموده از مسئول قسمت می گیرد و آن را به دبیرخانه اداره تحویل میدهد

متقاضی یک برگ اگهی تایپ شده را به اداره کل دفتر روابط عمومی و امور بین الملل (قسمت دایره آگهی ها) تقدیم و پس از تعیین مبلغ آگهی در روزنامه به بانک مربوطه مراجعه و مبلغ مزبور را پرداخت نموده و به دبیرخانه مراجعه خواهد کردپس از امضای نسخ تایپ شده توسط رئیس اداره ثبت شرکت ها در این مرحله آگهی صادره را در دو نسخه تایپی به متقاضی تحویل می دهد که متقاضی تحویل می دهد.

که متقاضی یک نسخه از اگهی را جهت درج در روزنامه رسمی جممخهوری اسلامی ایران واقع در تهران ضلع جنوبی پارک شهر خیابان بهشت ساختمان روزنامه رسمی تحویل و نسخه دیگر همراه با فیش پرداختی به قسمت دایره آگهی جهت درج در روزنامه کثیر الانتشار داده میشود بعد از طی این مراحل کار ثبت موسسه غیر تجاری به پایان میرسد و اداره ثبت شرکت ها گواهی ثبت موسسه غیر تجاری به پایان می رسد.

و اداره ثبت شرکت ها گواهی ثبت موسسه را به موسسین تقدیم خواهد نمود شایان ذکر است مراحل ثبت کلیه شرکت ها به یک صورت میباشد و انچه که تفاوت دارد مدارک قابل ارائه ، اساسنامه ها و نحوه پر کردن تقاضانامه ها و شرکت نامه ها … می باشد.ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.