انحلال شرکت سهامی خاص

در این مقاله ثبت سبز  انحلال شرکت سهامی خاص را به صورت جامع ارائه می دهد.ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

خدماتی که ثبت سبز به شما گرامیان ارائه می دهد عبارت است از:

ثبت شرکت در ایران

ثبت شرکت در اروپا

ثبت شرکت در آسیا

ثبت شرکت در آمریکا

ثبت شرکت در استرالیا 

ثبت اختراع

ثبت طراحی صنعتی

ثبت برند (علامت تجاری)

در این مطلب مواردی که منجر به انحلال شرکت سهامی خاص میگردد ، بیان شده است:

عناوین  انحلال شرکت سهامی خاص

  1. وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده باشد.
  2. در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی باشد مگر این که مدت قبل از انقضا تمدید شده باشد.
  3. در صورت ورشکستگی
  4. هر موقع که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به هر علتی رای به انحلال شرکت بدهد.
  5.  در صورت صدور حکم قطعی دادگاه مدارک مورد نیاز جهت انجلال شرکت سهامی عبارتند از :
  •  اصل صورتجلسه انحلال شرکت
  • آخرین روزنامه رسمی شرکت
  • فتوکپی شناسنامه مدیر تصفیه هرگاه مدیر تصفه خارج از سهامداران انتخاب شده باشد.
  • اصل روزنامه کثیرالانتشار جاوی آگهی دعوت شرکاء ، هرگاه مجمع با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد. صورت جلسه احلال شرکت همراه و با دیگر مدارک باید ظرف 5 روز از تاریخ تشکیل جلسه باید تسلیم اداره ثبت شرکتها شود و بعد از ثبت در دفاتر ثبت شرکت ها و امضاء ذیل آن توسط نماینده آن شرکت منحل می شود.