موسسه ثبت سبز نسبت به رقبای خود هزینه خود هزینه کمتری را برای خدمات خود دریافت میکند.و این یکی از ویژگی های این موسسه است.