با ثبت شرکت بوسیله موسسه ثبت سبز میتوانید از توصیه های وکلا برای اعمال حقوقی شرکت استفاده کنید تا شرکت با مشکلات حقوقی به خطر نیافتد