ثبت موسسات غیر تجاری :

موسسات غیر تجاری موسساتی می باشد که جهت مقاصد غیر تجاری مثل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امور اجتماعی و سیاسی تشکیل می شوند و تشکیل دهندگان و موسسین آن ممکن است قصد انتفاع داشته و یا نداشته باشند .

موسسات غیر تجارتی بر دو دسته تقسیم می شوند:

1-موسساتی که هدفش جلب منافع و تقسیم آن بین اعضا خود نباشد . اینگونه موسسات اصطلاحا موسسات غیر انتفاعی نامیده می شوند ،موسسات خیریه گروه های سیاسی و انجمنهای اسلامی و احزاب را می توان از موسسات غیر انتفاعی دانست.

2-موسساتی که هدفش جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضا خود یا غیر باشد مانند کانون های فنی ،حقوقی ،صنفی و موسساتی که هدفشان ارائه خدمات شهری از قبیل نظافت و فضای سبز می باشد.

مدارک لازم جهت ثبت موسسات غیر تجاری :

جهت ثبت موسسات غیر تجاری به مدارک ذیل نیاز است که عبارتند از :

1-تقاضانامه ثبت موسسه که بصورت فرم چاپی می باشد ( 2برگ )

2-تنظیم اساسنامه (2 جلد)

3-تنظیم صورت جلسه مجمع موسسین :حداقل در ( 2 نسخه )

4-فتوکپی شناسنامه کلیه شرکا ء

5- اخذ مجوز در خصوص موضوع موسسه ( در صورت نیاز )

مراحل ثبت موسسات غیر تجاری :

متقاضی ثبت موسسه باید تقاضانامه ها را از اداره ثبت شرکتها گرفته و آن را تکمیل نموده و به امضا کلیه شرکا برساند ،و موسسین موسسه باید صورت جلسه تنظیم و آن را به امضا شرکا برساندو اساسنامه را تنظیم کنند و کلیه صفحات اساسنامه توسط شرکا موسسه امضا شود. موسسین جهت نامگذاری موسسه باید چند نام با شرایط ذیل :سابقه ثبت نداشته باشد نام خارجی نباشد ،با فرهنگ انقلاب اسلامی مطابقت داشته باشد ،انتخاب و به مسول تعیین نام اداره ثبت شرکتها تقدیم نمایند. مسول مربوطه پس از بررسی، با انتخاب یکی از اسامی پیشنهادی اقدام به صدور گواهی لازم خواهد کرد.

متقاضی باید بعد از تعیین نام به قسمت ارجاع اداره ثبت شرکتها مراجعه و  ممیز مربوطه پس از بررسی اولیه با توجه به موضوع فعالیت موسسه چنانچه نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح باشد عنداللزوم متقاضی به مرجع مربوطه جهت اخذ مجوز مزبور معرفی می شود.پس از وصول و ارائه مجوز لازم ، ممیز ثبت شرکتها نسبت به بررسی مدارک اقدام و چنانچه مدارک مزبور دارای نقص باشد دستور رفع نقص و بعد از تکمیل ،متقاضی را جهت پرداخت حق الثبت به حسابداری راهنمایی خواهد کرد .