قوانین تجارت الکترونیک بسیار با اهمیت است.ارایه خدمات و محصولات ایجاب و یا دعوت به ایجاب موضوع حل اختلاف در سایت همینطور کلیک رپ و شرینگ رپ و یا بروز رپ در سایت ارایه دهنده کالا و خدمات موضوع بسیار مهمی است که باید توسط حقوق دانان مجرب و متخصص دراین زمینه رعایت شود.موسسه ما میتواند اینگونه خدمات را به مشتریان خود بدهد.