ثبت شرکت سهامی عام

ثبت شرکت سهامی عام ثبت شرکت نیاز به اساسنامه شرکت سهامی عام است

که به شرح ذیل توضیح داده شده است

ماده1-تشکیل شرکت :

بین دارندگان سهامی که طبق مقررات اساسنامه حاضر به وجود آمده

یا بعدا به وچود می آید با رعایت قوانین جاریه و مقررات اساسنامه حاضر شرکتی

به نام ( شرکت سهامی عام ) که در موارد بعدی به طور اختصار شرکت نامیده می شود تشکیل گردد

.ثبت شرکت سهامی عام

ثبت شرکت سهامی عام
ثبت سبز

ماده 2- نام شرکت :

شرکت سهامی عام …………… نام شرکت عبارت است از…….

ماده 3-موضوع شرکت :…………………………………..

سرمایه گذاری و مشارکت در سایر شرکتها از طریق تعهد سهام شرکتهای جدید

و یا خرید و تعهد سهام شرکتهای موجود .

اخذ نمایندگی ایجاد شعبه و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور .

ثبت شرکت سهامی عام

ماده 4-مدت شرکت :

شرکت برای مدت نامحدود تشکیل شده است .

ماده 5-مرکز اصلی شرکت و شعب آن :

ثبت شرکت سهامی عام

مرکز اصلی شرکت در ……….. می باشد تعیین و تغییر نشانی مرکز اصلی شرکت

در صورت لزوم بنا به تصویب هیات مدیره صورت خواهد گرفت.

ماده6-سرمایه وتعهدات سهام :…………

ثبت شرکت سهامی عام

ماده7- پرداخت بقیه مبلغ اسمی سهام

ثبت شرکت سهامی عام

ثبت شرکت سهامی عام

قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمی هر سهم ظرف پنج سال از تاریخ تاسیس شرکت

باید در موعد یا مواعدی که طبق تصمیم هیات مدیره تعیین می شود پرداخت گردد.مطالبه تمام

یا قسمتی از مبلغ پرداخت نشده سهام از طریق نشرآگهی در روزنامه کثیر الانتشاری که آگهی های

مربوط به شرکت در آن منتشرمی شود به عمل خواهد آمدفاصله بین مطالبه و تاریخ اولین پرداخت کمتر

از دو ماه نخواهد بود هریک از تعهد کنندگان سهام که از پرداخت وجود مورد

تعهد خود در موعد یا مواعد مقرر خودداری کنند

نسبت به مبلغی که تادیه نشده باشد باید خسارت دیر کرد از قرار دوازده در صد در سال

نیز بپردازند پس از اخطار از طرف شرکت به صاحب سهم و گذشتن یک ماه اگر مبلغ مورد مطالبه

و خسارت تاخیر آن تماما پرداخت نشود شرکت این گونه سهام را در صورتی که در بورس اوراق بهادار

پذیرفته شده باشد از طریق بورس وگرنه از طریق مزایده به فروش خواهد رسانید از حاصل فروش سهم

بدوا کلیه هزینه های مترتبه برداشت گردیده و در صورتی که خالص حاصل فروش از بدهی صاحب سهم

بیشتر باشد مازاد به وی پرداخت خواهد شد .

ثبت شرکت سهامی عام

ثبت شرکت سهامی عام

ماده 8-در مورد ماده فوق آگهی فروش سهم با قید مشخصات سهام

مورد مزایده ققط یک نوبت در روزنامه کثیر الانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت

در آن نشر می گردد منتشر و یک نسخه از آگهی و سیله پست سفارشی برای صاحب سهم

ارسال می شود هرگاه قبل از تاریخی که برای فروش معین شده است کلیه بدهی های مربوط

به سهام اعم از اصل و خسارت و هزینه ها به شرکت پرداخت شود

شرکت از فروش سهام خودداری خواهد کرد

در صورت فروش نام صاحب سهم سابق از دفاتر شرکت حذف و اوراق سهام یا گواهینامه موقت سهام

قبلی ابطال می شود و مراتب برای اطلاع عموم آگهی می گردد.

ثبت شرکت سهامی عام

ثبت شرکت سهامی عام

ماده 9- در مورد ماده قبل هرگاه دارندگان سهام قبل از فروش سهام بدهی

خود را بابت اصل و خسارت هزینه ها به شرکت پرداخت کنند مجددا حق حضور

و رای در مجامع عمومی را خواهند داشت و می توانند حقوق مالی وابسته به سهام خود را

که مشمول  مرور زمان نشده باشد مطالبه نمایند .

ثبت شرکت سهامی عام

ماده 10- اوراق سهام :

کلیه سهام شرکت با نام است اوراق سهام شرکت متحد الشکل و چاپی و دارای

شماره ترتیب بوده و باید به امضای دو نفر که از طرف هیات مدیره تعیین می شوند

برسد و به مهر شرکت ممهور گردد به علاوه در این اوراق باید نکات زیر قید شود :

1-نام شرکت و شماره ثبت آن در دفتر ثبت شرکتها

2- مبلغ سرمایه ثبت شده و مبلغ پرداخت شده آن

3- تعیین نوع سهم

4- مبلغ اسمی سهم و مقدار پرداخت شده آن به حروف و به اعداد

5-تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است

ثبت شرکت سهامی عام

ماده 11- گواهینامه موقت سهام :

تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده است شرکت باید

به صاحبان سهام گواهینامه موقت سهم بدهد

که معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده آن باشد .

ثبت شرکت سهامی عام

ثبت شرکت سهامی عام

ماده 12 – انتقال سهام :

انتقال سهام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد انتقال دهنده

یا وکیل یا نماینده قانونی او باید انتقال را در دفتر مزبور امضاء نماید مادام که تمام مبلغ اسمی سهم

پرداخت نشده است هویت کامل و نشانی انتقال گیرنده نیز در دفتر ثبت سهام قید و به امضای انتقال گیرنده

یا وکیل یا نماینده او خواهد رسید تملک هریک از سهام شرکت قهرا

متضمن قبول مقررات اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی سهامداران خواهد بود.

ثبت شرکت سهامی عام

ماده 13 –غیر قابل تقسیم بودن سهام :

سهام شرکت غیر قابل تقسیم است مالکین مشاع سهام مکلفند

که در برابر شرکت به یک نفر نمایندگی بدهند .

ثبت شرکت سهامی عام

ماده 14-مسولیت صاحبان سهام :

مسولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست

ثبت شرکت سهامی عام

ماده 15- سرمایه شرکت را می توان از طریق صدور سهام جدید و یا از طریق بالا بردن

مبلغ اسمی سهام موجود افزایش داد.

ماده 16-مجمع عمومی فوق العاده می تواند به هیات مدیره اجازه دهد

که ظرف مدت معینی که نباید از پنج سال تجاوز کند سرمایه شرکت را تا میزان مبلغ معینی

به یکی از طرق مذکور در ماده 15 افزایش دهد .

ثبت شرکت سهامی عام

ثبت شرکت سهامی عام

ماده 17 –مجمع عمومی فوق العاده که افزایش سرمایه را

از طریق فرو ش سهام جدید تصویب می کند

یا اجازه آن را به هیات مدیره می دهد می تواند حق تقدم صاحبان سهام را

نسبت به پذیره نویسی تمام

یا قسمتی از سهام جدید از آنان را سلب کند به شرط آنکه چنین تصمیمی پس

از قرات گزارش هیات مدیره

و گزارش بازرس یا بازرسان شرکت اتخاذ گردد و گرنه باطل خواهد بود .

ثبت شرکت سهامی عام

ماده 18-علاوه بر کاهش اجباری سرمایه به علت از بین رفتن قسمتی از سرمایه

شرکت مجمع عمومی فوق العاده شرکت می تاواند به پیشنهاد

هیات مدیره در مورد کاهش سرمایه به طور اختیاری اتخاذ تصمیم کند

مشروط بر آنکه بر اثر کاهش سرمایه به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه وارد نشود .

ثبت شرکت سهامی عام

ماده 19- حق تقدم در خرید سهام جدید :

در صورت افزایش سرمایه صاحبان سهام شرکت در خرید سهام جدید

به نسبت سهامی که مالکند حق تقدم خواهند داشت و این حق قابل نقل و انتقال است .

ثبت شرکت سهامی عام

ثبت شرکت سهامی عام

ماده 20- اضافه ارزش سهم :

مجمع عمومی فوق العاده با توجه به پیشنهاد و گزارش هیات مدیره

می تواند مقرر دارد که برای افزایش سرمایه سهام جدیدی با اضافه ارزش

یعنی به مبلغی بیش از ارزش اسمی آنها به فروش برسد عواید حاصل از اضافه ارزش را

می تواند به حساب اندوخته منتقل ساخت یا بین صاحبان سهام تقسیم نمود یا در ازای آن سهام جدید

به صاحبان سهام داد.

ثبت شرکت سهامی عام

ماده 21-اوراق قرضه :

شرکت می تواند با تصویب مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام

به انتشار اوراق قرضه مبادرت نماید تصمیم راجع به فروش اوراق قرضه و شرایط

صدور و انتشار آن باید همراه با طرح اطلاعیه انتشار اوراق قرضه کتبا به مرجع ثبت شرکتها

اعلام شود مرجع مذکور مفاد تصمیم را ثبت و خلاصه آن را همراه با طرح اطلاعیه انتشار اوراق قرضه

به هزینه شرکت در روزنامه رسمی آگهی خواهد نمود .

ثبت شرکت سهامی عام

ثبت شرکت سهامی عام

ماده 22- مقررات مشترک بین مجامع :

مجامع عمومی عادی سالیانه و مجامع عمومی فوق العاده را هیات مدیره دعوت می کند

هیات مدیره و همچنین بازرس شرکت می توانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را

به طور فوق العاده دعوت نماید .علاوه بر این سهامدارانی که اقلا یک پنجم سهام شرکت را مالک باشند

حق دارند که دعوت صاحبان سهام را برای تشکیل مجامع عمومی از هیات مدیره خواستار شوند

و هیات مدیره باید حداکثر تا بیست روز از تاریخ تقاضای مجمع مورد در خواست را با رعایت تشریفات

مقرره دعوت کند در غیر این صورت درخواست کنندگان می توانند دعوت مجمع را از بازرس شرکت خواستار

شوند و بازرس مکلف خواهد بود که با رعایا تشریفات مقرر مجمع مورد

تقاضا را حداکثر تا ده روز از تاریخ

تقاضا دعوت نماید وگرنه صاحبان سهام حق خواهند داشت  مستقیما به دعوت مجمع اقدام کنند

به شرط آنکه کلیه تشریفات راجع به دعوت مجمع را رعایت نمود و در آگهی دعوت به عدم اجابت

در خواست خود توسط هیات مدیره و بازرسان تصریح نماید .

ثبت شرکت سهامی عام

ثبت شرکت سهامی عام

ماده 23- شرایط لازم برای داشتن حق حضور و رای در مجامع عمومی

در کلیه مجامع عمومی کلیه صاحبان سهام یا وکیل یا قایم مقام قانونی یا

نمایندگان آنها قطع نظر از عده سهام خود می توانند حضور به هم رسانند و برای هریک سهم

حق یک رای خواهند داشت مشروط بر اینکه  بهای مطالبه شده سهام خود را کاملا پرداخت نموده باشد .

ثبت شرکت سهامی عام

ماده 24- آگهی دعوت مجامع عمومی :

در کلیه موارد دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی از طریق نشر آگهی

در روزنامه کثیر الانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد به عمل خواهد آمد

و دستور جلسه و تاریخ و محل تشکیل مجمع با قید ساعت و نشانی کامل در آگهی ذکر خواهد شد.

ثبت شرکت سهامی عام

ثبت شرکت سهامی عام

ماده 25-محل انعقاد مجامع عمومی :

مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده در مرکز اصلی شرکت یا

در محلی که در آگهی دعوت صاحبان سهام

تعیین می شود منعقد  خواهد شد .

ماده 26-دستور جلسه هر مجمع عمومی را مقام دعوت کننده آن معین می نماید دستور جلسه باید

در آگهی دعوت ذکر گردد مطالبی که در دستور جلسه پیش بینی نشده باشد

قابل طرح در مجمع نخواهد بود مگر اینکه کلیه صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر باشند .

ثبت شرکت سهامی عام

ثبت شرکت سهامی عام

ماده 27-فاصله بین دعوت و انعقاد مجمع عمومی :

فاصله بین دعوت و انعقاد هریک از جلسات مجامع عمومی عادی و فوق العاده

ده روز و حداکثر چهل روز خواهد بود .

ماده 28- وکالت و نمایندگی :

در کلیه مجامع عمومی حضور وکیل یا قایم مقام صاحبان سهام و همچنین حضوذ نماینده

یا نمایندگان اشخاص حقوقی به شرط تسلیم

مدرک وکالت یا نمایندگی به منزله حضور خود صاحب سهم است .

ثبت شرکت سهامی عام

ثبت شرکت سهامی عام

ماده 29 – هیات ریسه مجمع :

مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده به ریاست ریس یا نایب ریس هیات مدیره

و درغیاب آنها به ریاست یکی از مدیرانی که به این منظور از طرف هیات مدیره انتخاب شده باشد

تشکیل خواهد گردید مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران

یا کلیه آنها در دستور جلسه مجمع باشد

که در این صورت ریس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه

با اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد دو نفر از سهامداران

حاضر از طرف مجمع به عنوان ناظر انتخاب می شوند همچنین

مجمع عمومی با اکثریت آراءیک نفر منشی

از بین صاحبان سهام یا از خارج تعیین می نماید.

ثبت شرکت سهامی عام

ثبت شرکت سهامی عام

ماده 30-ورقه ورودی و ورقه حضور و غیاب :

قبل از تشکیل هریک از مجامع عمومی هر صاحب سهمی که مایل به حضور در مجمع عمومی باشد

باید با ارایه ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم متعلق به خود به شرکت مراجعه و ورقه ورود به

جلسه را دریافت کند.فقط سهامدارانی حق ورود به مجمع را دارند که ورقه ورودی دریافت کرده باشند

از حاضرین در مجمع فهرستی ترتیب داده خواهد شد .

ثبت شرکت سهامی عام

ثبت شرکت سهامی عام

ماده 31 – طریقه اخذ رای :

اخذ رای به طور شفاهی به عمل می آید مگر اینکه مجمع عمومی با اکثریت آراء

مقرر دارد که اخذ رای به طور کتبی صورت گیرد

ثبت شرکت سهامی عام

ماده 32- تمدید جلسات

هرگاه در مجمع عمومی تمام موضوعات مندرج در دستور مجمع مورد اخذ تصمیم

واقع نشود هیات ریسه مجمع با تصویب مجمع می تواند اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه

بعد را که نباید دیرتر از دو هفته باشد تعیین کند تمدید جلسه محتاج به دعوت آگهی مجدد نیست

و در جلسات بعد مجمع به همان حد نصاب جلسه اولیه رسمیت خواهد داشت .

ثبت شرکت سهامی عام

ثبت شرکت سهامی عام

ماده 33-صورتجلسه ها :

از مذاکرات و تصمیمات مجامع عمومی صورتجلسه ای توسظ منشی ترتیب داده می شود

که به امضای هیات ریسه مجمع رسیده باشد و یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد .

ماده 34- اثر تصمیمات :

ثبت شرکت سهامی عام

مجامع عمومی که طبق مقررات قانونی  و اساسنامه حاضر تشکیل گردد نماینده عموم

سهامداران است و تصمیمات آنها برای همگی صاحبان سهام الزام آور می باشد .

ثبت شرکت سهامی عام

ماده 35-مجمع عمومی عادی :

مجمع عمومی عادی شرکت باید لااقل سالی یک دفعه ظرف مدت چهار ماه

از تاریخ انقضای سال مالی شرکت منعقد گردد.

ثبت شرکت سهامی عام

ثبت شرکت سهامی عام

ماده 36-حد نصاب مجمع عمومی عادی :

در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان لا اقل بیش از نصف سهام شرکت که حق رای

دارند ضروری است اگر در اولین جلسه دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم

دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رای دارند می تواند رسمیت یافته

و تصمیم گیری کند به شرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد .

ثبت شرکت سهامی عام

ماده 37-اکثریت در مجمع عمومی عادی :

در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره با اکثریت نصف به علاوه یک رای حاضر

در جلسه رسمی معتبر خواهد بود مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی

کافی خواهد بود در مورد انتخاب مدیران تعداد آرای هر رای دهنده در عدد مدیرانی که باید انتخاب شود

ضرب می شود و حق رای هر رای دهنده برابر حاصل ضرب مذکور خواهد بود .

ثبت شرکت سهامی عام

ثبت شرکت سهامی عام

ماده 38 –وظایف مجمع عمومی عاد ی:

استماع گزارش هیات مدیره راجع به امور شرکت و گزارش راجع به وضع شرکت

و ترازنامه و حسابهای تقدیمی هیات مدیره

رسیدگی ، تصویب ، رد و یا تصحیح حسابها

تصویب سود قابل تقسیم و اندوخته ها .

نصب ، تعویض ، عزل یا تجدید انتخاب مدیران و بازرس اصلی و علی البدل تعیین حق

حضور و پاداش اعضای هیات مدیره و هم چنین تعیین حق الزحمه بازرس اعم از اصلی و علی البدل .

تعیین روزنامه کثیر الانتشاری که هر گونه آگهی های مربوط به شرکت در آن منتشر می گردد

اتخاذ تصمیم در مورد هرگونه موضوعاتی که جزء دستور جلسه بوده و در صلاحیت مجمع فوق العاده نباشد .

ثبت شرکت سهامی عام

ثبت شرکت سهامی عام

ماده39- مجمع عمومی فوق العاده – حد نصاب رسمیت :

در مجمع عمومی فوق العاده باید دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رای دارند

حاضر باشند اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت و با

حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رای دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود

به شرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد .

ثبت شرکت سهامی عام

ثبت شرکت سهامی عام

ماده 40- اکثریت :

تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره با اکثریت دو سوم آرای سهام حاضر

در جلسه رسمی معتبر خواهد بود .

ثبت شرکت سهامی عام

ماده 41-اختیارات :

هرگونه تغییر در مواد اساسنامه یا در سرمایه شرکت یا انحلال شرکت

منحصرا در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد

ماده 42- تعداد اعضای هیات مدیره :

شرگت به وسیله هیات مدیره مرکب از حد اقل پنج نفر

عضو اصلی و دو عضو علی البدل به وسیله مجمع عمومی عادی

از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند اداره خواهد شد مدیران قابل عزل و تجدید انتخاب می باشند

هریک از مدیران  می توانند با اطلاع کتبی به ریس هیات مدیره در هر موقع از سمت خود استعفا دهند .

ماده 43- مدیر عامل :

هیات مدیره باید یک نفر شخص حقیقی را از بین اعضای خود یا خارج به مدیریت عامل شرکت برگزیند

و حدود و اختیارات آنها را تعیین کند .

ثبت شرکت سهامی عام

ماده 44- مدت ماموریت مدیران :

مدت مدیریت مدیران دو سال است این ماموریت تا وقتی که تشریفا راجع به ثبت و آگهی

انتخاب مدیران بعدی انجام گیرد خود به خود ادامه پیدا کند .

ماده 45-سهام وثیقه :

هریک از مدیران باید لا اقل  سهم از سهام شرکت را در تمام مدت ماموریت

خود دارا باشد این سهام برای تضمین جبران خساراتی است که ممکن است

از تقصیرات مدیران منفردا یا مشترکا بر شرکت وارد شود سهام مذکور قابل انتقال نیست

و مادام که مدیری مفاصا حساب دوره تصدی خود را در شرکت دریافت نداشته است سهام

مذکور در صندوق شرکت به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند وثیقه بودن این سهام مانع استفاده از حق رای

در مجامع و پرداخت سود آنها به صاحبانشان نخواهد بود .

ثبت شرکت سهامی عام

ماده 46- ریس و نایب ریس و منشی هیات مدیره :

هیات مدیره در اولین جلسه خود که حداکثر طرف یک هفته بعد از مجمع عمومی عادی

که هیات مدیره را انتخاب کرده است منعقد خواهد شد از بین اعضای هیات یک ریس یک نایب ریس

که باید شخص حقیقی باشد برای هیات مدیره تعیین می نماید

.مدت ریاست ریس و نیابت نایب ریس بیش تر از

مدت عضویت آنها در هیات مدیره نخواهد بود .

ماده 47- مواقع تشکیل جلسات هیات مدیره :

هیات مدیره در مواقعی که خود به طور هفتگی یا ماهیانه معین می کند

با دعوت کتبی یا تلگرافی ریس یا نایب ریس و یا دو نفر از اعضای هیات مدیره

یا به دعوت مدیر عامل در هر موقع که ضرورت ایجاب کند تشکیل جلسه خواهد داد

بین تاریخ ارسال دعوت نامه و تشکیل جلسه هیات مدیره فاصله معقولی رعایت خواهد شد

چنانچه در یک جلسه هیات مدیره تاریخ تشکیل جلسه بعد تعیین و در صورت جلسه قید شده باشد

ارسال دعوتنامه برای مدیرانی که در همان جلسه حضور داشتند اند ضرورت نخواهد داشت

ثبت شرکت سهامی عام

ماده 48-محل تشکیل جلسات هیات مدیره :

جلسات هیات مدیره در مرکز اصلی شرکت یا در هر محل دیگری که در دعوتنامه تعیین شده باشد

تشکیل خواهد شد .

ماده 49-حد نصاب و اکثریت لازم برای رسمیت جلسه و حق دادن رای به سمت وکالت :

جلسه هیات مدیره در صورتی رسمیت دارد که دو سوم اعضای هیات مدیره

در آن جلسات حضور داشته باشند . تصمیمات هیات مدیره با اکثریت آرای حاضرین

معتبر خواهد بود هریک از مدیران می توانند به مسولیت خود یک نفر از اعضای هیات مدیره را

به وکالت تعیین کند تا در غیاب او در جلسه هیات مدیره شرکت نماید

هیچ یک از مدیران نمی توانند وکالت

بیش از یک مدیر را قبول کند مدیر عامل در جلسات هیات مدیره شرکت

خواهد نمود و در صورتی که عضو هیات

مدیره نباشدحق رای نخواهد داشت .

ثبت شرکت سهامی عام

ثبت شرکت سهامی عام

ماده 50- تصمیمات امضاء شده :

تصمیماتی که به امضای کلیه مدیران رسیده باشد دارای اعتبار تصمیماتی خواهد بود

که در جلسه هیات مدیره اتخاذ شده باشد

.ثبت شرکت سهامی عام

ماده 51- صورتجلسات هیات مدیره :

برای هریک از جلسات هیات مدیره باید صورت جلسه ای

تنظیم و لا اقل یه امضای اکثریت مدیران حاضر در جلسه برسد

نام مدیران حاضر و غایب و خلاصه ای از مذاکرات و هم چنین تصمیمات

متخذه در هر جلسه با قید تاریخ و صورتجلسه ذکر می گردد

نظر هریک از مدیران که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج

در صورتجلسه مخالف باشد باید در صورتجلسه قید شود

ثبت شرکت سهامی عام

در مورد ماده 50 تصمیم امضاء شده توسط مدیران به جای صورتجلسه هیات مدیره نگهداری خواهد شد .

ثبت شرکت سهامی عام

ماده 52- اختیارات هیات مدیره :

هیات مدیره برای هر گونه اقدامی به نام شرکت و انجام

هر نوع عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع شرکت

بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها صریحا در

صلاحیت محمع عمومی قرار نگرفنه باشد دارای اختیارات نامحدود است

و در زیر قسمتی از اختیارات هیات مدیره تصریح شده است :

1-نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی

و موسسات خصوصی ،مراجع قضایی، موسسات عمومی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی

ثبت شرکت سهامی عام

2- تصویب آیین نامه داخلی شرکت

3-ایجاد و حذف نمایندگی ها یا شعبه ها در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران

4-تصویب لبیابودجه برای اداره کردن شرکت

5-افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات

6-دریافت مطالبات شرکت و پرداخت و واخواست اوراق تجارتی

7- تعهد ظهرنویسی قبولی پرداخت و واخواست اوراق تجارتی

8-مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت تجاری

9- به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آنها .

10-تحصیل اعتبار از بانک ها و شرکت ها و موسسات و هر نوع استقراض

و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان بهره و کارمزد و

یا هر گونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت مقررات .

ثبت شرکت سهامی عام

ثبت شرکت سهامی عام

ماد ه 53- صاحبان امضاء مجاز: دارندگان حق امضاء مجاز اسناد .

و اوراق تعهد آور این شرکت و چکها و بروات  .سفته ها و سایر اوراق تجارتی

و قراردادها و غیره .و نیز اشخاصی را که

حق امضاء دارند هیات مدیره انتخاب و تعیین خواهد کرد .

تبصره :صورتجلسات هیات مدیره در خصوص تعیین

یا تجدید دارندگان حق امضاء مجاز ظرف یک ماه به اداره ثبت

شرکتها ارسال تا پس از ثبت در روزنامه  رسمی آگهی شود .

شما میتوانید از شرکای ما نیز کمک بگبرید

www.padlawyer.org