صورت جلسه نقل و انتقال سهام توسط هیأت مدیره

صورت جلسه نقل و انتقال سهام توسط هیأت مدیره

صورت جلسه نقل و انتقال سهام توسط هیأت مدیره در این مقاله ثبت سبز صورت جلسه نقل و انتقال سهام توسط هیأت مدیره را به صورت جامع ارائه می دهد.ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و... در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید. خدماتی که ثبت سبز به شما گرامیان ارائه می دهد عبارت است از: ثبت شرکت در ایران ثبت شرکت در اروپا ثبت شرکت در آسیا ثبت شرکت در آمریکا ثبت شرکت در استرالیا  ثبت اختراع ثبت طراحی صنعتی ثبت برند (علامت تجاری) صورت جلسه  نقل و انتقال سهام توسط هیأت مدیره نام شرکت:.....................(سهامی خاص) شماره ثبت:.................... هیأت مدیره شرکت.................(سهامی خاص)در مورخ..................ساعت......................روز...................با حضور کلیه اعضاء در محل شرکت تشکیل و در خصوص اجازه و تنفیذ ذیل اتخاذ تصمیم گردید.   نمونه فایل صورت جلسه نقل و انتقال سهام توسط هیأت مدیره  ...
خواندن ادامه
صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییر محل شرکت

صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییر محل شرکت

صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییر محل شرکت در این مقاله ثبت سبز  صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییر محل شرکت را به صورت جامع ارائه می دهد.ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و... در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید. خدماتی که ثبت سبز به شما گرامیان ارائه می دهد عبارت است از: ثبت شرکت در ایران ثبت شرکت در اروپا ثبت شرکت در آسیا ثبت شرکت در آمریکا ثبت شرکت در استرالیا  ثبت اختراع ثبت طراحی صنعتی ثبت برند (علامت تجاری) صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییر محل شرکت مجمع عمومی فوق العاده شرکت...........سهامی خاص به شماره ثبت شده.............در تاریخ................روز...........با حضور اکثریت/کلیه سهامداران در محل شرکت تشکیل و نسبت به تغییر محل شرکت تصمیم ذیل اتخاذ گردید: در اجرای ماده 101 قانون تجارت: 1-آقای/خانم...............به سمت رئیس 2-آقای/خانم.................به سمت ناظر 3-آقای/خانم................به سمت ناظر 4-آقای/خانم.................به سمت منشی جلسه...
خواندن ادامه
صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییر موضوع شرکت

صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییر موضوع شرکت

صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییر موضوع شرکت در این مقاله ثبت سبز صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییر موضوع شرکت را به صورت جامع ارائه می دهد.ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و... در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید. خدماتی که ثبت سبز به شما گرامیان ارائه می دهد عبارت است از: ثبت شرکت در ایران ثبت شرکت در اروپا ثبت شرکت در آسیا ثبت شرکت در آمریکا ثبت شرکت در استرالیا  ثبت اختراع ثبت طراحی صنعتی ثبت برند (علامت تجاری) صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییر موضوع شرکت نام شرکت:.......................................................................................................................................................... شماره ثبت:......................................................................................................................................................... سرمایه ثبت شده:................................................................................................................................................ مجمع عمومی فوق العاده شرکت...........سهامی خاص در تاریخ................ساعت...........با حضور اکثریت/کلیه سهامداران در محل شرکت تشکیل و نسبت به تغییر موضوع(یا الحاق موضوع) شرکت اتخاذ تصمیم گردید: در اجرای ماده 101 قانون تجارت: 1-آقای/خانم...............به سمت رئیس 2-آقای/خانم.................به سمت ناظر 3-آقای/خانم................به سمت ناظر 4-آقای/خانم.................به سمت...
خواندن ادامه
صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییر نام شرکت

صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییر نام شرکت

صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییر نام شرکت در این مقاله ثبت سبز صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییر نام شرکت را به صورت جامع ارائه می دهد.ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و... در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید. خدماتی که ثبت سبز به شما گرامیان ارائه می دهد عبارت است از: ثبت شرکت در ایران ثبت شرکت در اروپا ثبت شرکت در آسیا ثبت شرکت در آمریکا ثبت شرکت در استرالیا  ثبت اختراع ثبت طراحی صنعتی ثبت برند (علامت تجاری) صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییر نام شرکت مجمع عمومی فوق العاده شرکت...........سهامی خاص به شماره ثبت شده.............در تاریخ................ساعت...........با حضور اکثریت/کلیه سهامداران در محل شرکت تشکیل و نسبت به تغییر نام شرکت تصمیم ذیل اتخاذ گردید:در اجرای ماده 101 قانون تجارت: الف-1-آقای/خانم...............به سمت رئیس 2-آقای/خانم.................به سمت ناظر 3-آقای/خانم................به سمت ناظر 4-آقای/خانم.................به سمت منشی جلسه انتخاب...
خواندن ادامه
صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین

صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین

صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین در این مقاله ثبت سبز صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین را به صورت جامع ارائه می دهد.ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و... در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید. خدماتی که ثبت سبز به شما گرامیان ارائه می دهد عبارت است از: ثبت شرکت در ایران ثبت شرکت در اروپا ثبت شرکت در آسیا ثبت شرکت در آمریکا ثبت شرکت در استرالیا  ثبت اختراع ثبت طراحی صنعتی ثبت برند (علامت تجاری) مجمع عمومی موسسین شرکت..................سهامی خاص در تاریخ ..........روز............ساعت..............با حضور کلیه سهامداران در محل شرکت واقع در بابل- خیابان طالقانی-ساختمان...........تشکیل و در اجرای ماده 101 قانون تجارت. 1-آقای/خانم.................به شماره شناسنامه .............به سمت رئیس 2-آقای/خانم...............به شماره شناسنامه ...............به سمت ناظر 3-آقای/خانم...............به شماره شناسنامه ...............به سمت ناظر ویا.....................     دانلود نمونه فایل صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین...
خواندن ادامه
12