مجوز ثبت و پروانه فعالیت

ماده۵-ثبت مؤسسات موضوع این آیین نامه در منطقه موکول به ارایه مجوز ثبت که توسط بیمه مرکزی ایران صادر می شود و ثبت هر گونه تغییرات بعدی در اساسنامه میزان سرمایه و سهام مؤسساتی که به ثبت رسیده باشند موکول به ارایه موافقت بیمه مرکزی ایران است.

ماده۶-برای تحصیل مجوز ثبت مدارک و اطلاعات زیر باید به بیمه مرکزی ایران تسلیم شود

الف:اساسنامه مؤسسه

ب:میزان سرمایه مؤسسه ،رسید یا گواهینامه تعهد پرداخت آن

پ:سهام نقدی و غیر نقدی و نحوه پرداخت آنها

ت:صورت اسامی سهامداران بازرسان و مدیرانو تابعیت و تعداد سهام هر یک از آنها

ث:اسناد و مدارک و اطلاعات دیگری کخ معرف صلاحیت مالی و فنی مؤسسه و حسن شهرت مدیران آن باشد

تبصره:مجوز ثبت صادر شده برای مدت ۶ ماه اعتبار دارددر صورت عدم ثبت مؤسسه ظرف مهلت مذکور باید مجددا مجوز ثبت تحصیل شود

ماده۷-بیمه مرکزی ایران موظف است حداکثر ظرف ۳۰ روزاز تاریخ تسلیم آخرین مدارک و اطلاعات خواسته شده

با رعایت ماده ۲۸ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری -صنعتی جمهوری اسلامی ایران

مصوب ۱۳۷۲ و مقررات این ایین نامه نظر خود را

اعم از قبول یا رد تقاضا به طور کلی کتبی به سازمان اعلام نمایند

تبصره-در صورتی که متقاضیبه نظر اعلام شده اعتراض داشته باشد می تواند ظرف ۳۰ روز اعتراض خود را به مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران تسلیم کند تصمیم مجمع مزبور قطعی و لازم الاجرا است

ماده۸-بیمه مرکزی ایران با دریافت گواهی ثبت مؤسسه در منطقه پروانه فعالیت برای بیمه اتکایی یک یا چند رشته بیمه مستقیم و یا هر دو صادر خواهد کرد.

جهت مشاوره حقوقی با ماتماس بگیرید.۰۲۱۲۶۱۱۶۶۹۱