مجمع عمومی فوق العاده شرکت………………………سهامی خاص ثبت شده به شماره………….در ساعت……….روز……………مورخ…………. در محل شرکت با حضور اکثریت / کلیه سهامداران تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

الف- در اجرای ماده ۱۰۱ قانون تجارت:

۱-آقای/خانم……………به سمت رئیس

۲-آقای/خانم……………..به سمت ناظر

۳-آقای/خانم…………….به سمت ناظر

۴-آقای/خانم……………..به سمت منشی جلسه انتخاب شدند

۲-در خصوص کاهش سرمایه بحث و بررسی به عمل آمد و در نتیجه مقرر گردید………….

 

نمونه فایلصورت جلسه کاهش اجباری سرمایه در شرکت های سهامی خاص

 

____________________

موسسه ثبت سبز علاوه براینکه شرکت شما را به ثبت میرساند طراحی سایت شرکت و پلن تجاری شما را انجام می دهد.

ارتباط با ما : ۰۲۱-۲۶۱۱۶۶۹۱