مواد قانونی مربوط به شرکت با مسئولیت محدود

در این مقاله ثبت سبز مواد قانونی مربوط به شرکت با مسئولیت محدود را به صورت جامع ارائه می دهد.ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

خدماتی که ثبت سبز به شما گرامیان ارائه می دهد عبارت است از:

ثبت شرکت در ایران

ثبت شرکت در اروپا

ثبت شرکت در آسیا

ثبت شرکت در آمریکا

ثبت شرکت در استرالیا 

ثبت اختراع

ثبت طراحی صنعتی

ثبت برند (علامت تجاری)

ماده ۹۴:

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدونه این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.

ماده ۹۵:

در اسم شرکت باید عبارت (با مسئولیت محدود) قید شود والا آن شرکت در مقابل اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب و تابع مقررات آن خواهد بود. اسم شرکت نباید متضمن اسم هیچ یک از شرکاء باشد والا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهد داشت.

ماده۹۶:

شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه تقدی تادیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.

ماده ۱۰۲:

سهم الشرکه شرکاء نم تواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از با اسم یا بی اسم و غیره درآید . سهم الشرکه را نمی توان منتقل به غیر نمود مگر با رضایت عده از شرکاء که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به انها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند.

ماده ۱۰۳:

انتقال سهم الشرکه به عمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی

ماده ۱۰۴:

شرکت با مسئولیت محدود به وسیله یک یا چند نفر مدیر موظف یا غیر موظف که از بین شرکاء یا از خارچ برای مدت محدود یا نا محدودی معین می شوند اداره می گردد.

ماده ۱۰۶:

تصمیمات راجع به شرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود اگر در دفعه اول این اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکاء مجدادا دعوت شوند در این صورت تصمیمات به اکثریت عددی شرکاء اتخاذ می شود. اگر چه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد- اساسنامه شرکت میتواند ترتیبی بر خلاف مراتب فوق مقرر دارد .

ماده ۱۰۷:

هر یک از شرکاء به نسبت سهمی که در شرکت دارد دارای رای خواهد بود مگر این که اساسنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد.

ماده ۱۰۸:

روابط بین شرکاء تابع اساسنامه است اگر در اساسنامه راجع به تقسیم نفع و ضرر مقررات خاص نباشد تقسیم مزبور به نسبت سرمایه شرکاء به عمل خواهد آمد.

ماده ۱۰۹:

هر شرکت با مسئولیت محدود ک عده شرکاء آن بیش از دوازده نفر باشد باید دارای هیات نظار بوده و هیات مزبور لااقل سالی یک مرتبه مجمع عمومی شرکاء را تشکیل دهد هیات نظار باید بلا فاصله بعد از انتخاب شده تحقیق کرده و اطمینان حاصل کند که دستور مواد ۹۶ و۹۷ رعایت شده است. هیات نظار می تواند شرکاء را برای انعقاد مجمع عمومی فوق العاده دعوت نماید.

ماده ۱۱۰:

شرکا نمی توانند تابعیت شرکت را تغییر دهند مگر به اتفاق آراء.

ماده ۱۱۴:

شرکت با مسئولیت محدود در موارد ذیل منحل می شود:

  • الف- در مورد فقرات ۱و۲و۳ ماده ۱۹۹ (قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷)
  • ب- در صورت تصمیم عده از شرکاء که سهم الشرکه آنها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد.
  • ج- در صورتی که به واسطه ضررهای وارده نصف سرمایه شرکت از بین رفته و یکی از شرکاء تقاضای انحلال کرده ومحاکمه دلائل او را موجه دیده و سایر شرکاء حاضر نباشندسهمی را که در صورت انحلال به او تعلق می گیرد پرداخته و او را از شرکت خارج کنند.
  • د-در مودر فوت یکی از شرکاء اگر به موجب اساسنامه پیش تینی شده باشد.

گردآوری شده در ثبت سبز

منبع : کتاب نحوه عملی تنظیم و نگارش انواع اساسنامه و چگونگی ثبت شرکت ها